Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 05-12-2022

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 12 μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας έτους 2023
2. Κατάρτιση σχεδίου 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2022 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
3. Έγκριση διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για το έργο «Οριζόντια Σήμανση οδικού δικτύου Δ.Πέλλας 2022» (Α.Μ.13/2022, Πρ/μού:74.400,00€ με Φ.Π.Α.)
4. Συγκρότηση Διενέργειας Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Οριζόντια Σήμανση οδικού δικτύου Δ.Πέλλας 2022» (Α.Μ.13/2022, Πρ/μού:74.400,00€ με Φ.Π.Α.)
5. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης Καρυώτισσας Δ.Πέλλας» (Πρ/μού:1.037.314,56€ με το ΦΠΑ, Α.Μ.4/2022) κατόπιν της υπ΄αριθ.291/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
6. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου – δεξαμενής αντλιοστασίου στην περιοχή «ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΕΣ» Τ.Κ. Πλαγιαρίου Δ.Ε. Κύρρου Δήμου Πέλλας»
7. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης ήσσονος σημασίας για το έργο «Κατασκευή αποχέτευσης και Εγκατάσταση Εεπεξεργασίας Λυμάτων στην Τ.Κ. Αθύρων του Δήμου Πέλλας» (Α.Μ.3/2018, Πρ/μού:5.084.000,00€ με Φ.Π.Α.)
8. Υποβολή αιτήματος τροποποίησης για αύξηση της χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης και Εγκατάσταση Εεπεξεργασίας Λυμάτων στην Τ.Κ. Αθύρων του Δήμου Πέλλας» (Α.Μ.3/2018, Πρ/μού:5.084.000,00€ με Φ.Π.Α.)
9. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Πέλλας» Α.Μ.31/2018
10. Έγκριση ή μη ενσωμάτωσης νέων εργασιών στο έργο «Αντικατάσταση από αμιαντοσωλήνες σε πλαστικούς σωλήνες P.V.C. με νέες παροχές του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ.  Παλαιφύτου του Δήμου Πέλλας» (Α.Μ.1/2019)
11. Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών Μηχανημάτων Έργου - Οχημάτων, για εργασίες που αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας από 01/01/2023 μέχρι 31/12/2024 και καθορισμός μέγιστης τιμής μίσθωσης ωριαίας αποζημίωσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 704 φορές