Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28-2-2023

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 13:00, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2023 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δ.Πέλλας για το οικονομικό έτος 2021
3. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Συλλόγου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Ν.Πέλλλας που εδρεύει στα Γιαννιτσά
4. Έγκριση διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ», Α.Μ.01/2022, Πρ/μου: 309.628,00€ (με ΦΠΑ)»  
5. Αποδοχή της υπ΄ αριθ.πρωτ.:85535/13-12-2022 απόφασης του Αν. Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Ένταξη πράξης του Δήμου Πέλλας (Ν.Πέλλας) στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, και εξοπλισμός, εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς»- Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του αρ 10 του ν.4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς-Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις»
6. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικής προσφοράς για το διαγωνισμό  «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Γιαννιτσών»
7. Παράταση ισχύος των οικονομικών προσφορών κι ανανέωση των εγγυητικών επιστολών του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου αναρρόφησης Πέλλας, του αντλιοστασίου Πέλλας και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πέλλας-Νέας Πέλλας με τα έργα αυτοματισμού», Α.Μ.2/2013, Πρ/μού:4.637.100,00€
8. Εξειδίκευση πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου διαφόρων Κοινοτήτων του Δ.Πέλλας
9. Διαπίστωση αναγκαιότητας ανάθεσης σε ιδιώτη, εργασιών κοπής δέντρων υψηλής επικινδυνότητας, που φύονται στους κοινόχρηστους χώρους Δ.Πέλλας
10. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής αξίας 586,42€»
11. Αποδοχή δωρεάς βιβλίων και DVD
12. Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων Β΄ Εξαμήνου 2022 Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας  και υποβολή στο Δ.Σ. Πέλλας για έγκριση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 655 φορές