Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 6-2-2024

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε., στον 2ο όροφο, την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 14:00', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Σύνταξη και εισήγηση του σχεδίου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δ. Πέλλας οικονομικού έτους 2024 στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας
2. Μεταφορά ταμειακών υπολοίπων και τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας σε λογαριασμό του Δήμου Πέλλας
3. Μεταφορά ταμειακών υπολοίπων και τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Πέλλας σε λογαριασμό του Δήμου Πέλλας
4. Πρόσληψη ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2023 – 2024.
5. Νομική υποστήριξη υπαλλήλων του δήμου Πέλλας ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.4674/2020.
6. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του δήμου Πέλλας έτους 2024» (Α.Μ.3/2024)
7. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2024-2026» (Α.Μ. 1/2024, Πρ/μος:1.286.500,00€)
8. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού της εγκατάστασης «Αγροτική Αποθήκη» της Πιπερίδου Κυριακής
9. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών ανανέωσης κόμης/κοπής υψηλών δένδρων που φύονται στο Δ.Πέλλας με ιδία μέσα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Διαβάστηκε 1131 φορές