Προκήρυξη απόδοσης θέσεων πωλητών στο 30ο Καρναβάλι Κρύας Βρύσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ –
30ο ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

Ο Δήμος Πέλλας

Σύμφωνα

 

α) με  την αρ.43/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ίδρυσης υπαίθριας οργανωμένης  βραχυχρόνιας αγοράς.
β) Τον με  αρ.90/2022 Κανονισμό λειτουργίας υπαιθρίων οργανωμένων βραχυχρόνιων αγορών του άρθρου 38 του  Ν.4849/2021 του Δήμου Πέλλας.
γ) Την με αριθμό πρωτοκόλλου 103/2022 Απόφαση για Επιβολή τελών για την συμμετοχή στις Οργανωμένες Υπαίθριες Αγορές του Δήμου Πέλλας.
δ) Το σχετικό Τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας.
ε) Την υπ΄αριθμόν 1/2024 απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους  Αντιδημάρχους.      

Προκηρύσσει τις κάτωθι θέσεις δραστηριοποίησης βραχυχρόνιας αγοράς, (30ο ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ) στην Κρύα  Βρύση Πέλλας, στον χώρο  της  Κεντρικής Πλατείας, την περίοδο από  15-18 ΜΑΡΤΙΟΥ  2024.

α) Πέντε (5) θέσεις καντινών διαστάσεων 8μ.Χ2μ. με αριθμό 1 έως 5 (Α) χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.(Υ.Α 18982/01-03-2022)
β) Επτά (7) θέσεις φορητών τροχήλατων εγκαταστάσεων έψησης διαστάσεων 3μ.Χ2μ. (πχ ποπ κορν, μαλλί της γριάς, λουκουμάδες, γλυκίσματα κλπ) χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (Υ.Α 18982/01-03-2022), με αριθμό 6-12(Β)
γ) Τρείς (3) θέσεις 3μ.Χ2μ. βιομηχανικών ειδών (Παιχνίδια) με αριθμό 13-15(Γ)
    
Στα πλαίσια της Εμποροπανήγυρης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής από 04/03/2024 έως 12/03/2024 στο γραφείο αδειοδοτήσεων, Δημοτικό Κατάστημα, 2ος όροφος, στην Κρύα Βρύση, πληροφορίες στα τηλέφωνα 2382351235 και 2382351236 αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες. Στην περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις αποφασίζει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για την απόδοση θέσης.

Στην εν λόγω Εμποροπανήγυρη δραστηριοποιούνται ως πωλητές φυσικά και νομικά πρόσωπα  που διαθέτουν όλα τα νόμιμα παραστατικά και είναι κάτοχοι Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας στις Βραχυχρόνιες Αγορές, κάτοχοι Αδείας Παραγωγού και Επαγγελματία  Πωλητή  που  δραστηριοποιούνται στις  Λαικές Αγορές, κάτοχοι Αδείας δραστηριοποίησης στο  Στάσιμο ή στο Πλανόδιο Εμπόριο, κάτοχοι Αδείας Χειροτέχνη-Καλλιτέχνη. Τη βεβαίωση Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας την εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών κατόπιν αιτήσεως των.

Η διάθεση ειδών και  η  παροχή  υπηρεσιών διέπεται υποχρεωτικά  από τους  εξής  όρους:
α) Τα πωλούμενα τρόφιμα πρέπει να πληρούν τους  όρους ποιότητας, υγιεινής  και ασφάλειας.
β) Τα πωλούμενα βιομηχανικά είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η  διάθεση τους να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την  υπ αριθ 91354/30-07-2017  απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης  και Επενδύσεων ((Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και  Εμπορίας  Προιόντων και  Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)(Β 2983))
γ) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας της εκάστοτε ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας.

Οι θέσεις  πωλητών στην παρούσα  Εμποροπανήγυρη αγορά αποδίδονται ως εξής: α)ποσοστό 75% στους κατόχους Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας β)σε ποσοστό 10%  στους κατόχους Άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή Λαικών Αγορών γ)σε ποσοστό  10% στους κατόχους Άδειας Δραστηριοποίησης στο Στάσιμο ή στο Πλανόδιο Εμπόριο δ)ποσοστό 5% στους κατόχους Αδείας Χειροτέχνη-Καλλιτέχνη.
Σε περίπτωση μη επαρκούς ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων κάποιας κατηγορίας εκ των ανωτέρω, αυτές αποδίδονται σε αιτούντες των υπολοίπων κατηγοριών.
Αν  ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των προς διάθεση θέσεων που ορίζονται με  την  παρούσα  προκήρυξη, αυτές  θα  δοθούν με  κλήρωση.
Κατά της απόφασης περί των αποτελεσμάτων της προκήρυξης οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στην αρμόδια αρχή εντός 1 ημέρας από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.

Βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει από την διαδικασία  απόδοσης θέσεων εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας απόφαση έγκρισης συμμετοχής  στην οργανωμένη υπαίθρια αγορά/βραχυχρόνια αγορά  της οποίας η ισχύς είναι ίση με την διάρκεια  λειτουργίας της οργανωμένης υπαίθριας  αγοράς/βραχυχρόνιας αγοράς.

Οι δικαιούχοι της έγκρισης συμμετοχής στις οργανωμένες υπαίθριες αγορές-βραχυχρόνιες αγορές κάτοχοι Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας, κάτοχοι αδείας Παραγωγού και  Επαγγελματία Πωλητή, κάτοχοι Αδείας δραστηριοποίησης στο Στάσιμο ή το Πλανόδιο Εμπόριο, κάτοχοι Αδείας Χειροτέχνη-καλλιτέχνη  υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλος  θέσης  σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 43/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 90/2022 Κανονισμό λειτουργίας, και  103/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.        

Σημειώνεται, α) οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά   είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας  (https://www.giannitsa.gr/) .

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2382351235 και  2382351236

Ο Αντιδήμαρχος
 
Κουπτσίδης Θεόφιλος
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση
Διαβάστηκε 608 φορές