Καταγραφή των αδειούχων πωλητών υπαιθρίου εμπορίου

Καταγραφή των αδειούχων πωλητών υπαιθρίου εμπορίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του νόμου 4849/2021 (Α΄ 207).

 

image0

Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η καταχώρηση αδειών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα "Ανοικτή Αγορά" που αφορά σε Αδειούχους Πωλητές Υπαιθρίου Εμπορίου ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ στο ΣΤΑΣΙΜΟ,  στο ΠΛΑΝΟΔΙΟ, στις ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ & ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, θα είναι υποχρεωτική.

Το έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης Αριθμ. Πρωτ. 9480/05-02-2024 αναφέρεται στην καταγραφή υφιστάμενων κατόχων αδειών υπαίθριου εμπορίου, δηλαδή για όσους απέκτησαν την άδειά τους πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4849/2021, δηλαδή πριν την 1η Φεβρουαρίου 2022.

Η καταχώρηση στο Σύστημα των αδειών από τους αδειούχους θα διενεργηθεί ανά μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου και σε καθορισμένα χρονικά στάδια.

Πιο συγκεκριμένα (απο την ενότητα Γ του εγγράφου):

Γ.1. Αδειούχοι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές στο ΣΤΑΣΙΜΟ και το ΠΛΑΝΟΔΙΟ θα καταχωρίσουν τις άδειες τους στο ΣΥΣΤΗΜΑ από 15-02-2024 έως και  15-05-2024. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι  η καταχώρηση θα αφορά άδειες οι οποίες ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

Γ.2. Αδειούχοι χειροτέχνες-καλλιτέχνες ΣΤΑΣΙΜΟ και το ΠΛΑΝΟΔΙΟ θα καταχωρίσουν τις άδειες τους ΣΥΣΤΗΜΑ στο από 15-02-2024 έως και  15-05-2024. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι  η καταχώρηση θα αφορά μόνο τις άδειες οι οποίες έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4497/2017.

Γ.3. Αδειούχοι παραγωγοί και επαγγελματίες σε ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ θα καταχωρίσουν τις άδειες τους στο ΣΥΣΤΗΜΑ από 15-03-2024 έως και  15-06-2024. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι  η καταχώρηση θα αφορά άδειες οι οποίες ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

Επιπλέον στο εν λόγω έγγραφο επισημαίνεται ότι «μετά το πέρας των ανωτέρω προθεσμιών και των τυχόν παρατάσεων δεν θα είναι δυνατή ή καταχώρηση στο Σύστημα αδειών από τους κατόχους τους».

Διαβάστηκε 702 φορές