Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 19-4-2024

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε., την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024, ώρα 13:30', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας για την ίδρυση και λειτουργία των Βραχυχρόνιων εποχιακών Αγορών «1η Γιορτή Λουλουδιών» και «Γιορτή της Άνοιξης»
2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας για την έγκριση του σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας των Βραχυχρόνιων εποχιακών Αγορών «1η Γιορτή Λουλουδιών» και «Γιορτή της Άνοιξης»
3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας για την ίδρυση και λειτουργία οργανωμένων υπαίθριων βραχυχρόνιων αγορών Δ.Πέλλας
4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας για την έγκριση του σχεδίου Κανονισμού οργανωμένων υπαίθριων βραχυχρόνιων αγορών Δ.Πέλλας
5. Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών, οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του δήμου Πέλλας έτους 2024» (Α.Μ.3/2024 Πρ/μού:68.165,73€ με το ΦΠΑ)
6. Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών, οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2024-2026» (Α.Μ. 1/2024, Πρ/μος:1.286.500,00€)
7. Ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ανόρυξη νέας γεώτρησης και κατασκευή δεξαμενής με δίκτυα μεταφοράς νερού και αντλιοστάσιο κατάθλιψης στην Τ.Κ. Εσωβάλτων, Δ.Ε. Κρύας Βρύσης» (Πρ/μός:424.000,00€ με το ΦΠΑ, Α.Μ. 1/2021)
8. Επικύρωση η μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ» (Α.Μ. 12/2022, Πρ/μός:1.773.357,90€ (πλέον ΦΠΑ))
9. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε. Κύρρου»
10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων του Δ.Πέλλας»
11. Έγκρισή ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στο χώρο της εγκατάστασης «Εμπορία και επεξεργασία σιδήρου» του Ν.Β.
12. Έγκρισή ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στο χώρο της εγκατάστασης «Μονάδα Συλλογής, Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) » του Α.Κ.
13. Εισήγηση στο Δ.Σ.Πέλλας για τον καθορισμό πλάτους πεζοδρομίου στην οδό Αγχιάλου στα Γιαννιτσά

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Διαβάστηκε 635 φορές