Απόφαση εξουσιοδότησης υπογραφής Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αρ. Απόφασης: 506
Γιαννιτσά, 13-06-2024

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Πέλλας

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις άρθρου 58 του ν. 3852/10 περί Αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου  88 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
4. Την αριθ. 1/02-01-2024 Απόφαση περί εκλογής Προεδρείο Δ.Σ.
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Πέλλας προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του.

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δήμου Πέλλας κ.  Τεκτερίδη Γαβριήλ για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων και φωτοαντιγράφων.

Η παρούσα να αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας και να τοιχοκολληθεί στους πίνακες ανακοινώσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 178 φορές