ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ             

Γιαννιτσά 4 Ιανουαρίου 2013

Aριθ. Πρωτ. : 671


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σελίδα 48 από 56