ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 80222/2012 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 80221/2012 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ             

Γιαννιτσά 4 Ιανουαρίου 2013

Aριθ. Πρωτ. : 671


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σελίδα 51 από 59