ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αρ. Πρωτ. : 29442/14-05-2012

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αρ. Πρωτ. : 29275/14-05-2012

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γιαννιτσά 8/05/2012
Αριθμ.Πρωτ: 27495

Ο Δήμαρχος Πέλλας έχοντας υπόψη

  1. Τις διατάξεις της παρ. 1, περ. δ’ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί «Αρμοδιοτήτων Δημάρχου»
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4-13 του ν. 1416/84 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ΠΔ 410/1988.
  4. την αριθμ.74802/εγκ. 55/29-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλον σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07( άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται  εκτός  από αίτηση , υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται τα προσόντα αυτά.
Β) Πτυχίο ή Δίπλωμα στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αλλοδαπής.
Γ) Να έχουν εμπειρία ή ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων  ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ αντίστοιχα με την ειδικότητας του.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, εκτός από την αίτηση και  υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια εξειδικευμένης εμπειρίας
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες , εκτός από την αίτηση και υπεύθυνη δήλωση , κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 για  το είδος και την  χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Η ειδίκευση αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα  κλπ). Η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου στην μηχανική περιβάλλοντος αξιολογείται θετικά.
Δ) Πτυχίο άριστης γνώσης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας. Η ύπαρξη δεύτερης ξένης γλώσσας αξιολογείται θετικά.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 18/05/2012 στην Γραμματεία Δ/νσης του Δήμου (2ο όροφος, τηλ. 23823 50802 και 50803) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αρ. Πρωτ. : 25052/25-04-2012

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αρ. Πρωτ. : 24707/24-04-2012

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αρ. Πρωτ. : 24183/19-04-2012

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αρ. Πρωτ. : 24095/19-04-2012

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αρ. Πρωτ. : 23727/18-04-2012

Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας

Σελίδα 55 από 58