ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Δ.Ε. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Αρ. Πρωτ. :6400/2-2-2012

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Γρηγόρης Στάμκος  προκηρύσσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης των αριθ. 773Γ και 773Δ αγροτεμαχίων, έκτασης 7.851τμ. και 13.149 τμ. αντίστοιχα, (οικισμού Γυψοχωρίου) της Τοπικής Κοινότητας  Τριφυλλίου του Δήμου Πέλλας

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Μ.Αλεξάνδρου ενώπιον της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81 στις 22/2/2012 ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης δημοπρασίας 9:30πμ. και ώρα λήξης δημοπρασίας 10:00π.μ.. Σε περίπτωση που υπάρχουν άγονες δημοπρασίες θα υπάρξει επαναληπτική δημοπρασία στις 29/2/ 2012 την ίδια μέρα και ώρ

Στη Δημοπρασία θα γίνουν δεκτοί όσοι προσκομίζουν στην επί της Δημοπρασίας Επιτροπή τα εξής:

 1. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από ΔΟΥ.  
 2. Γραμμάτιο κατάθεσης στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας  υπέρ Δήμου ύψους α) 51,03€ για τα  7.851τμ.  του αρ. 773Γαγροτεμαχίου και β)85,50€ για τα 13.149 τμ. του αρ.773Δ αγροτ..
 3. Θα πρέπει ο υποψήφιος να συνοδεύεται από εγγυητή ο οποίος θα προσκομίσει και αυτός αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από  ΔΟΥ.
 4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή  του υποψηφίου αλλά και του εγγυητή είναι να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο Πέλλας (δημοτική ενημερότητα).

Πρώτη προσφορά στον φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό ορίζεται σε 65,00 Ευρώ  το στρέμμα ετησίως.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη.

Για τους λεπτομερείς όρους και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Μ.Αλεξάνδρου, ή στο τηλ. 2382351310 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο Δήμαρχος Πέλλας

Γρηγόρης Στάμκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αρ. Πρωτ. : 4319/24-01-2012

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Γρηγόρης Στάμκος  προκηρύσσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης σχολικoύ κλήρου συνολικής έκτασης 32,651στρ. του οικισμού Δαμιανού της Δ.Κ. Γιαννιτσών, αποτελούμενο από τα αρ. α)913 έκτασης 9,125στρ., β)234 έκτασης 4,425στρμ., γ)560 έκτασης 4,437στρμ., δ)533 έκτασης 1,914στρμ.,  ε)205 έκτασης 5,688στρμ, και στ) 797 έκτασης 7,062 στρ.αγροτεμάχια  του Δήμου Πέλλας.


Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας (αίθουσα συνεδριάσεων 2ος όροφος) ενώπιον της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81 στις στις 8/2/2012, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης δημοπρασίας 9:00π.μ. και ώρα λήξης δημοπρασίας 10:00π.μ. Σε περίπτωση αποβεί άγονη η δημοπρασία θα υπάρξει 1η επαναληπτική δημοπρασία στις 15/2/2012 , την ίδια μέρα και ώρα.

Στη Δημοπρασία θα γίνουν δεκτοί όσοι προσκομίζουν στην επί της Δημοπρασίας Επιτροπή τα εξής:
1)    Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από  ΔΟΥ  
2)    Γραμμάτιο κατάθεσης στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας  υπέρ Δήμου
3)    Θα πρέπει ο υποψήφιος να συνοδεύεται από εγγυητή ο οποίος θα προσκομίσει και αυτός αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από  ΔΟΥ
4)    Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή  του υποψηφίου αλλά και του εγγυητή είναι να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο Πέλλας(δημοτική ενημερότητα)

Πρώτη προσφορά στον φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό ορίζεται σε 50,00 ΕΥΡΩ  το στρέμμα ετησίως .
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη και αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Για τους λεπτομερείς όρους και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Γραμ.Οικον.Επιτροπής 2ος όροφος ή στο τηλ. 2382350892 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Δήμαρχος Πέλλας

Γρηγόρης Στάμκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αρ. Πρωτ. : 3226/19-01-2011

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Γρηγόρης Στάμκος  προκηρύσσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης των αριθ.: α)656 και β)241 αγροτεμαχίων, έκτασης 11,00στρ. και 9,00στρ. αντίστοιχα της Τοπικής Κοινότητας  Λιπαρού του Δήμου Πέλλας

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πέλλας (αίθουσα συνεδριάσεων 2ου ορόφου)  ενώπιον της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81 στις 2/2/2012 ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης δημοπρασίας 9:00 π.μ.  και ώρα λήξης δημοπρασίας 9:30 π.μ. Σε περίπτωση που υπάρχουν άγονες δημοπρασίες θα υπάρξει επαναληπτική δημοπρασία στις 9/2/ 2012 την ίδια μέρα και ώρα.

Στη Δημοπρασία θα γίνουν δεκτοί όσοι προσκομίζουν στην επί της Δημοπρασίας Επιτροπή τα εξής:

 1. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από  ΔΟΥ  
 2. Γραμμάτιο κατάθεσης στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας  υπέρ Δήμου
 3. Θα πρέπει ο υποψήφιος να συνοδεύεται από εγγυητή ο οποίος θα προσκομίσει και αυτός αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από  Δ’ΟΥ
 4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή  του υποψηφίου αλλά και του εγγυητή είναι να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο Πέλλας (δημοτική ενημερότητα)

Πρώτη προσφορά στον φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό ορίζεται σε 70,00 ΕΥΡΩ  το στρέμμα ετησίως.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (8) έτη και αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Για τους λεπτομερείς όρους και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Δ.Πέλλας, ή στο τηλ. 2382350892 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Δήμαρχος Πέλλας

Γρηγόρης Στάμκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αρ. Πρωτ. : 3006/18-01-2011

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Γρηγόρης Στάμκος  διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης) και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας για το έτος 2012, με κριτήριο κατακύρωσης:
α) για τα καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης για κάθε είδος καυσίμου κατά την ημέρα παράδοσης χωρίς Φ.Π.Α., όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά από τη Δ/νση Εμπορίου Ν. Πέλλας,
β) για τα λιπαντικά, τη χαμηλότερη τιμή μονάδος σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε είδος λιπαντικού, όπως αναγράφονται αναλυτικά στην αριθ. 1/2012 μελέτη της προμήθειας, με τους ακόλουθους όρους ...

Ο Δήμαρχος Πέλλας

Γρηγόρης Στάμκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αρ. Πρωτ. : 2606/16-01-2011

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Γρηγόρης Στάμκος  προκηρύσσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης των παρακάτω αγροτεμαχίων της Δημοτικής Κοινότητας  Πέλλας του Δήμου Πέλλας.

Κατεβάστε την διακήρυξη κάνοντας κλικ εδώ >>

Ο Δήμαρχος Πέλλας

Γρηγόρης Στάμκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αρ. Πρωτ. : 2607/16-01-2011

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Γρηγόρης Στάμκος  προκηρύσσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης των παρακάτω αγροτεμαχίων της Δημοτικής Κοινότητας  Πέλλας του Δήμου Πέλλας

Κατεβάστε την διακήρυξη κάνοντας κλικ εδώ >>

Ο Δήμαρχος Πέλλας

Γρηγόρης Στάμκος

Γνωστοποίηση Ειδικού Συνεργάτη

Τρίτη, 13 Δεκέμβριος 2011

Γιαννιτσά 12/12/2011
Αριθμ.Πρωτ: 77817

Ο Δήμαρχος Πέλλας έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, περ. δ’ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί «Αρμοδιοτήτων Δημάρχου»
 2. Tις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4-13 του ν. 1416/84 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ΠΔ 410/1988.
 4. Tην αριθμ.74802/εγκ. 55/29-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλον σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07( άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται εκτός από αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται τα προσόντα αυτά.
Β) Πτυχίο ή Δίπλωμα Πολιτικών Μηχανικών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αλλοδαπής.
Γ) Να έχουν εμπειρία ή ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων  ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ αντίστοιχα με την ειδικότητας του.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, εκτός από την αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια εξειδικευμένης εμπειρίας

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες , εκτός από την αίτηση και υπεύθυνη δήλωση , κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 για  το είδος και την  χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Η ειδίκευση αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας,  κλπ).


Δ) Πτυχίο καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας  

Η ύπαρξη εμπειρίας στον τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών καθώς και η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας αξιολογούνται θετικά.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 23/12/2011 στην Γραμματεία Δ/νσης του Δήμου (2ο όροφος, τηλ. 23823 50802 και 50803) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ


Κατεβάστε την γνωστοποίηση κάνοντας κλικ εδώ >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Δ.Ε. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ

Αρ. Πρωτ. :76472/6-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Γρηγόρης Στάμκος  προκηρύσσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης του αρ. 114 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Μεσιανού (σχολικός κλήρος ), έκτασης 30στρ., της Δημοτικής Κοινότητας Γιαννιτσών  του Δήμου Πέλλας
Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας (αίθουσα συνεδριάσεων 2ος όροφος) ενώπιον της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81 στις 19/12/2011 ημέρα Δευτέρα ώρα έναρξης δημοπρασίας 12:00 το μεσημέρι  και ώρα λήξης δημοπρασίας 12:30μ.μ.. Σε περίπτωση που υπάρχουν άγονες δημοπρασίες θα υπάρξει επαναληπτική δημοπρασία στις 27/12/ 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα : 12:00-12:30μ.μ.

Στη Δημοπρασία θα γίνουν δεκτοί όσοι προσκομίζουν στην επί της Δημοπρασίας Επιτροπή τα εξής:
1)    Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από  ΔΟΥ  
2)    Γραμμάτιο κατάθεσης στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας  υπέρ Δήμου
3)    Θα πρέπει ο υποψήφιος να συνοδεύεται από εγγυητή ο οποίος θα προσκομίσει και αυτός αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από  ΔΟΥ
4)    Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή  του υποψηφίου αλλά και του εγγυητή είναι να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο Πέλλας(δημοτική ενημερότητα)

Πρώτη προσφορά στον φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό ορίζεται σε 65,00 ΕΥΡΩ  το στρέμμα ετησίως.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη και αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Για τους λεπτομερείς όρους και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Γραμ.Οικον.Επιτροπής 2ος όροφος ή στο τηλ. 2382350892 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Δήμαρχος Πέλλας

Γρηγόρης Στάμκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Δ.Ε. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ

Αρ. Πρωτ. :75116/29-11-2011

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Γρηγόρης Στάμκος  προκηρύσσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης των αριθ.: α)990 και β)753 αγροτεμαχίων (σχολικοί κλήροι ), έκτασης 20,00στρ. και 24,00στρ. αντίστοιχα της Τοπικής Κοινότητας  Δροσερού του Δήμου Πέλλας

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Μ.Αλεξάνδρου ενώπιον της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81 στις 13/12/2011 ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης δημοπρασίας 11:30 π.μ.  και ώρα λήξης δημοπρασίας 12:00 το μεσημέρι. Σε περίπτωση που υπάρχουν άγονες δημοπρασίες θα υπάρξει επαναληπτική δημοπρασία στις 20/12/ 2011 την ίδια μέρα και ώρα.

Στη Δημοπρασία θα γίνουν δεκτοί όσοι προσκομίζουν στην επί της Δημοπρασίας Επιτροπή τα εξής:
1)    Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από  ΔΟΥ  
2)    Γραμμάτιο κατάθεσης στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας  υπέρ Δήμου
3)    Θα πρέπει ο υποψήφιος να συνοδεύεται από εγγυητή ο οποίος θα προσκομίσει και αυτός αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από  Δ’ΟΥ
4)    Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή  του υποψηφίου αλλά και του εγγυητή είναι να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο Πέλλας(δημοτική ενημερότητα)

Πρώτη προσφορά στον φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό ορίζεται σε 32,00 ΕΥΡΩ  το στρέμμα ετησίως.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη και αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Για τους λεπτομερείς όρους και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Μ.Αλεξάνδρου, ή στο τηλ. 2382351310 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Πέλλας

Γρηγόρης Στάμκος

Σελίδα 56 από 58