Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο "Κατασκευή του βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας, καταθλιπτικών αγωγών Πέλλας και Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας"

ΕΡΓΟ

"Κατασκευή του βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας, καταθλιπτικών αγωγών Πέλλας και Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας"

Προϋπολογισμός: 2.472.300,00  Ευρώ
με αναθεώρηση και ΦΠΑ)  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ      
Aριθ. Πρωτ. :  47717


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος  Πέλλας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 Ν. 3669/08)  για την εκτέλεση του έργου: "Κατασκευή του Βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας, καταθλιπτικών αγωγών Πέλλας και Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας"προϋπολογισμού 2.472.300,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία του Δήμου Πέλλας (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) οδός Εθν. Αντιστάσεως και Χ’’ Δημητρίου γωνία 1 μέχρι και  την Πέμπτη 20/09/2012. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Α.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο, FΑΧ επικοινωνίας  23823 /50810  αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα. Ιωαννίδου Ζωή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25/09/2012, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Γιαννιτσών, οδός Εθν. Αντίστασης και Χατζηδημητρίου 1 γωνία  στα Γιαννιτσά  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 7 του Π.Δ.609/1985 και του άρθρου 4 παράγραφος 4β του Ν. 1418/84.

Η εξειδικευμένη πίστωση είναι 2.472.300,00 € με  χρηματοδότηση  από  ΕΣΠΑ -  ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013.

 

-Ο-
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΣΩΤ. ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 3826 φορές