Διακήρυξη για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Γιαννιτσών

Περίληψη διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Γιαννιτσών

Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Γρηγόριος Στάμκος διακηρύσσει ότι θα δέχεται προσφορές έως και την 20η μέρα από τη δημοσίευση της παρούσας περίληψης διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας.

Το μίσθιο πρέπει να πληροί τα κριτήρια των παραγράφων 1,2 και 3 της υπ’  αριθμό 37237/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635 Β’ / 27-4-07) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, να βρίσκεται στην πόλη των Γιαννιτσών , να έχει έκταση περίπου 180 τετραγωνικά μέτρα, να περικλείεται από τις οδούς  Αγίου Γεωργίου (ζυγά),Αφοι Παπαϊωάννου, Δ.& Μ. Παπαδοπούλου,  Κωνσταντινίδη,  Τ/χου Ηλιοπούλου  σύμφωνα  με  το  αριθ.4314/16-11-2011 έγγραφο  της  Δ/νσης  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Πέλλας.
να διαθέτει αύλειο χώρο για τα διαλείμματα των νηπίων και επί πλέον χώρους υγιεινής των νηπίων, να διαθέτει κεντρική θέρμανση, με βοηθητικούς χώρους, να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, μέσων σκιάσεως, θερμάνσεως, ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ.) και να έχει δυνατότητα πρόσβασης σε ΑμεΑ, σε αντίθετη περίπτωση ο εκμισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο, αφού κατασκευάσει ράμπα.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης.  
Για περισσότερες πληροφορίες για τις υποχρεώσεις και τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πέλλας, 2ος όροφος, Δημαρχείο Γιαννιτσών, τηλ. 2382350840,-855.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 4341 φορές