Ανακοίνωση πρόσληψης καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα του 1o EΠΑΛ Γιαννιτσων

Γιαννιτσά  22/8/2012

Αριθμ.Πρωτ. 146


O  Πρόεδρος της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ,


Έχοντας υπόψιν:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ.1 και 2 του Ν.4002/2011 ,
2.Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 όπως ισχύουν σήμερα,
3.Το αριθμ.49529/28-07-2011 έγγραφο του Δήμου Πέλλας σύμφωνα με το οποίο γνωστοποιήθηκαν στο Υπουργείο εσωτερικών οι ανάγκες για πρόσληψη προσωπικού καθαριστών – καθαριστριών των σχολικών μονάδων του Δήμου Πέλλας με συμβάσεις μίσθωσης έργου,
4.Το γεγονός ότι πρέπει να γίνει πρόσληψη καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες καθαρισμού του  1o  EΠΑΛ   Γιαννιτσών.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Ότι η  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ θα προβεί στην  πρόσληψη καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα του  1o  EΠΑΛ   Γιαννιτσων.Οι   ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από  την  23-08-2012 εως   την  30-08-2012 στο  γραφείο  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  του  Δήμου  Πέλλας  τις  εργάσιμες  ώρες  και  μέρες.
      

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστηκε 4625 φορές