Απάντηση σε υποβληθέν ερώτημα για την διακήρυξη του έργου "Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης Δήμου Πέλλας"

Ερώτηση
Σύμφωνα με το άρθρο 7.1.3.γ.4 της διακήρυξης του έργου, απαιτείται μεταξύ των υπολοίπων δικαιολογητικών, η υποβολή πιστοποιητικού ειδικής εκκαθάρισης του Ν.1892/1990 από το Εφετείο της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης.
Δεδομένου ότι ο υπόψη νόμος έχει καταργηθεί και ως εκ τούτο ούτε πιστοποιητικό μπορεί να χορηγηθεί (βλέπε συνημμένη βεβαίωση του Εφετείου Θεσσαλονίκης), ούτε μέσω ένορκης βεβαίωσης μπορεί να βεβαιωθεί η μη υπαγωγή εταιρίας σε ανύπαρκτη κατάσταση – διάταξη, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά με τον τρόπο κάλυψης της απαίτησης αυτής.


Απάντηση
Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι αντί του πιστοποιητικού ειδικής εκκαθάρισης του Ν.1892/1990, από το Εφετείο της έδρας της εταιρείας, που ζητείται στο άρθρο 7.1.3.γ.4, αρκεί να καταθέσετε Βεβαίωση από το Εφετείο ότι δεν εκδίδει πλέον το εν λόγω πιστοποιητικό.

Διαβάστηκε 4415 φορές