Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια κινητών συστημάτων αρχειοθέτησης για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Γιαννιτσά 29/08/2012

Αριθ.Πρωτ:56008   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την προμήθεια κινητών συστημάτων αρχειοθέτησης για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας. 

Ο Δήμαρχος Πέλλας,

διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια κινητώνσυστημάτων αρχειοθέτησης, για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17/2012 μελέτη
της προμήθειας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 25.830,00 € και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πέλλας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, ενώσεις προμηθευτών, νομικά πρόσωπα καθώς και συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα αναφορικά με το αντικείμενο της προμήθειας είτε αυτοπροσώπως είτε δια των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι θα υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εκπροσώπησης.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 1.291,50 € (ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας του ενδεικτικού  προϋπολογισμού της υπ΄αριθ. 17/2012 μελέτης της προμήθειας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και εκδίδεται από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας (τηλ. : 23823-50851 και 23823-50833).


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 2450 φορές