Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αρ. Πρωτ. :69905/29-10-2012

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Πέλλας,

διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2012-2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή συνολικά για μία μερίδα γεύματος, σύμφωνα με εβδομαδιαίο πρόγραμμα (μενού), το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά από τη διεύθυνση του σχολείου, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην αριθ. 23/2012 μελέτη της προμήθειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 47.355,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ειδικές πιστώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2012 με ώρα λήξης υποβολής προσφορών την 11:00 π.μ. στα Γιαννιτσά, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πέλλας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, ενώσεις προμηθευτών, νομικά πρόσωπα καθώς και συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα στο αντικείμενο του άρθρου 52 της αριθ. Α1β/8577/83 (Φ.Ε.Κ. 526/τ.Β’/8-9-1983) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα, είτε αυτοπροσώπως είτε δια των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι θα υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εκπροσώπησης.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 2.367,75 € (ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.) και εκδίδεται από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας (δημοτικό κατάστημα Δήμου Πέλλας, 1ος όροφος, ταχ. δ/νση : Χ΄΄δημητρίου & Εθν. Αντίστασης, Τ.Κ. 58100, Γιαννιτσά, πληροφ. : Μήντος Χρήστος, τηλ. : 23823-50833, fax : 23820-25240, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ).


Ο Δήμαρχος Πέλλας

Γρηγόρης Στάμκος

Διαβάστηκε 4325 φορές