Διόρθωση των αρ. 208/2012 και 210/2012 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της αριθμ 11 /2012 συνεδρίασης της Ο.Ε.
Αριθμ. Απόφασης 215/2012
Περίληψη
Διόρθωση των αρ. 208/2012 και 210/2012 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστηκε 4132 φορές