ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αριθ. Πρωτ.71197/06-11-2102

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ διακηρύσσει

Ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά, για την . “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ”.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 650.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι με τον προβλεπόμενο, με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, Φ.Π.Α. 23% σε 799.500,00 €, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος με κωδικό ΣΑΕΠ0088 και κωδικό προσδιορισμού πράξης: 07.45.01.01.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), από Εθνικούς και Ίδιους Πόρους. Ημερομηνία και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 15/01/2013, ημέρα Tρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στην αίθουσα του Δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Πέλλας. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με την προμήθεια αντικείμενο, ήτοι προμήθεια ή αντιπροσώπευση ή εγκατάσταση συστημάτων απομακρυσμένου ελέγχου δικτύων ύδρευσης ή αποχέτευσης (συστήματα όπως, PLCs, SCADA, συστήματα ασυρμάτων επικοινωνιών), καθώς και προμήθεια ή αντιπροσώπευση ή εγκατάσταση οργάνων μέτρησης ποιοτικών και ποσοστικών χαρακτηριστικών σε δίκτυα και εγκαταστάσεις ύδρευσης ή αποχέτευσης.

Πέραν των παραπάνω ορίζεται και ως κριτήριο επιλογής, επίσης επί ποινής αποκλεισμού, η απόδειξη πραγματικής εμπειρίας κατά την τελευταία πενταετία του υποψηφίου στο σύνολο των παρακάτω ενοτήτων:

α) Τηλε-έλεγχο, τηλεχειρισμό και μετάδοση και διαχείριση δεδομένων με SCADA interface σε ασύρματα δίκτυα, που ο έλεγχος τους απαιτεί την ασύρματη επικοινωνία μεταξύ Ενός (1) Κεντρικού και Τριών (3) τουλάχιστον τοπικών σταθμών. Τέλος οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν ικανότητα χρηματοδότησης τουλάχιστον του 20% του προϋπολογισμού του έργου, καθώς Ετήσιο Κύκλο εργασιών τουλάχιστον 40.000 Ευρώ κατά την τελευταία πενταετία.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι 39.975,00€, συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο και κατατίθεται υπό μορφή εγγυητικής επιστολής που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού είναι το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πέλλας, σε συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία εκπόνησε τη σχετική μελέτη με τις τεχνικές προδιαγραφές. Αρμόδιος υπάλληλος που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες και αντίγραφα των τευχών της διακήρυξης είναι ο κ. Παπαδόπουλος Λάζαρος (τηλέφωνο επικοινωνίας 2382022294 και 2382050813 και 2382350841 και φαξ 2382029033).

Αντίγραφα των σχετικών με τη διακήρυξη τευχών μπορούν να παραλαμβάνονται

α) από τον ανωτέρω υπάλληλο έναντι πενήντα (50) Ευρώ,

β) ηλεκτρονικά από το site του Δήμου Γιαννιτσών http://www.giannitsa.gr/ (χωρίς κόστος). Στην β) περίπτωση θα πρέπει να παραληφθούν  επιπλέον τα σφραγισμένα από την υπηρεσία έντυπα οικονομικής προσφοράς (χωρίς κόστος).

Η ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ είναι η 08/11/2012.

 

-Ο-
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΣΩΤ. ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 3170 φορές