Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αριθ. Πρωτ.71538/12

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΘΕΜΑ: Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ», ήτοι (α) Λειοτεμαχιστής ογκωδών απορριμμάτων ερπυστριοφόρος, (β) Συμπιεστής Απορριμμάτων - Αρ. Μελέτης 3/2011.

Ο Δήμαρχος Πέλλας προκηρύσσει,

δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό που εμπίπτει στην κοινοτική οδηγία 18/2004 ,με ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση 6/11/2012 και 8/11/2012 ημερομηνία αποστολής διόρθωσή της,
με κλειστές προσφορές σύμφωνα με την Υ.Π. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ, για την προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ», ήτοι (α) Λειοτεμαχιστής ογκωδών απορριμμάτων ερπυστριοφόρος, (β) Συμπιεστής ΑπορριμμάτωνΑρ. Μελέτης 3/2011.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 16 -01-2013 ημέρα Τετάρτη στα γραφεία του Δήμου Πέλλας και ώρα 10:00 πρωινή.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 740.000,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα της «πλέον συμφερότερης προσφοράς», παραγρ. 1β των άρθρων 12 και 20 της Υ.Π. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των τμημάτων της προμήθειας είναι:
Τμήμα 1: Λειοτεμαχιστής ογκωδών απορριμμάτων ερπυστριοφόρος 401.750,00 €
Τμήμα 2: Συμπιεστής απορριμμάτων 338.250,00 €
Στον προϋπολογισμό αυτό περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (23%).

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι πέντε τοις εκατό (5%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού για κάθε τμήμα για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, ήτοι:
Τμήμα 1: Λειοτεμαχιστής ογκωδών απορριμμάτων ερπυστριοφόρος 20.087,50 €
Τμήμα 2: Συμπιεστής απορριμμάτων 16.912,50 €

Η προμήθεια εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν α) Έλληνες πολίτες, β) Αλλοδαποί, γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, δ) Συνεταιρισμοί, ε) Ενώσεις προμηθευτών και Κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους που θα περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το ΠΔ 60/2007, την Υ.Π. 11389/93, το Π.Δ. 118/2007 και το Π.Δ. 370/95.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους υποβολής προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο της προμήθειας.

Ο κάθε φάκελος προσφοράς θα αναγράφει υποχρεωτικά το αντικείμενο του διαγωνισμού το οποίο προσφέρουν.

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, θα χορηγούνται αυθημερόν, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έναντι του ποσού των 30,00 €, στο ταμείο του Δήμου Πέλλας μπορούν επίσης να παραλαμβάνονται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας http:// www.giannitsa.gr χωρίς κόστος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω μέχρι 6 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Επίσης μπορούν να παραλάβουν τα ανωτέρω τεύχη ενεργοποιώντας με δική τους ευθύνη τα ΕΛ.ΤΑ. ή ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφίας. Σε αυτή την περίπτωση η Δημοπρατούσα Αρχή θα παραδίδει επί αποδείξει τα ανωτέρω έγγραφα μη λαμβάνοντας ουδεμία ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στους ενδιαφερόμενους.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο σύνολο ή τμήμα της προμήθειας, μπορούν να καταθέσουν, έγγραφες προσφορές μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 16/01/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στο Δήμο Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθν. Αντίστασης, Τ.Κ. 58100 Γιαννιτσά, με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή ανεξάρτητα απ' οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του Ευρώ προς άλλα νομίσματα για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού λόγω του αρκετά επίπονου της αξιολόγησης. Ο Δήμος μπορεί χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά δύο (2) μήνες κάνοντας το γνωστό εγγράφως στους διαγωνιζόμενους.

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια μηχανημάτων ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθν. Αντίστασης, Τ.Κ. 58100, τηλ. 2382 3 50863, κα Λουτσία Αδαμίδου.

 

-Ο-
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΣΩΤ. ΣΤΑΜΚΟΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γιαννιτσά      05/12/2012

Aριθμ.πρωτ.  76828

Στην υπ’ αριθμ. 71538/2012 Διακήρυξη, που αφορά στην «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων 3ης διαχειριστικής ενότητας Ν. Πέλλας» (Αρ. Μελ. 3/2011, Προϋπολογισμός : 740.000,00€) με ημερομηνία δημοπράτησης 16-01-2013 και ώρα 10:00 πρωινή, διορθώνουμε στο άρθρο 27, βάση της υπ’ αριθμ. 277/26-11-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τη λανθασμένη γραφή «τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον φορέα διενέργειας του διαγωνισμού», με τη σωστή γραφή «τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή».

Ενημερώνουμε επίσης ότι στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας http://www.giannitsa.gr στο link Διακηρύξεις αναρτώνται όλες οι διευκρινήσεις που παρέχονται από την υπηρεσία σχετικά με την προμήθεια.

Η Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Πέλλας

Αδαμίδου – Σαντίνι Λουτσία
Πολιτικός Μηχανικός

 


Διαβάστηκε 3813 φορές