Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριών (3) προκατασκευασμένων οικίσκων (wc 2ου Λυκείου Γιαννιτσών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Γιαννιτσά 15/11/2012

Αριθ. Πρωτ.: 73354

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια τριών (3) προκατασκευασμένων οικίσκων (wc 2ου Λυκείου Γιαννιτσών)».

Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια τριών (3) προκατασκευασμένων οικίσκων (wc 2ου Λυκείου Γιαννιτσών)». Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων
1) τύπου 1  τεμάχια δύο (2)
2) τύπου 2 τεμάχιο ένα ( 1)
για την εξυπηρέτηση του Σχολικού Συγκροτήματος 2ου Λυκείου της Γιαννιτσών  

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 65.000,00 € με Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική ποσότητα της προμήθειας Η υποβολή προσφοράς για ενός μόνον τύπου επιφέρει την απόρριψη της

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε «πακέτου».

Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού είναι εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως προβλέπεται στη σχετική διακήρυξη.   

Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αρ. 248/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Πέλλας, 2ο όροφο, αίθουσα δημοπρασιών, Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντίστασης, στις 4/12/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα  10.00 π.μ.(ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισμού της μελέτης ήτοι 3.250,00Ε,( με ΦΠΑ). Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς (ήτοι τετραμηνη διάρκεια), όπως ζητάει η διακήρυξη .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών του διαγωνισμού και των οικονομικών προσφορών που πρέπει να κατατεθούν, από την ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας, (www.dimospellas.gr) καθώς και από στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πέλλας (Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης, 2ος όροφος), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος Μιχαηλιδης Μιχάλης τηλ. 2382350812 και 2382350863, FAX 2382029033.

 

-Ο-
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΣΩΤ. ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 4138 φορές