Δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Αποκατάσταση ασφαλτοστρωμένων οδών στην πόλη της Κρύας Βρύσης"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡ/ΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ     ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ     ΠΕΛΛΑΣ  
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 78291

Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η

Ο Δήμαρχος του Δήμου ..Πέλλας........ Ν. Πέλλας,

γνωστοποιεί  ότι στις 22 - 01 – 2013  και στο Δημοτικό  Κατάστημα  θα γίνει Δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Αποκατάσταση ασφαλτοστρωμένων οδών στην πόλη της Κρύας Βρύσης" προϋπολογισμού δημοπρατουμένων εργασιών 100.000.00 € με ΦΠΑ.

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει με  επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου της υπηρεσίας.

Το έργο αφορά την "Αποκατάσταση ασφαλτοστρωμένων οδών στην πόλη της Κρύας Βρύσης"

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών ορίζεται η...10:00.....πμ.

Στη Δημοπρασία θα γίνουν δεκτές :
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ  εφόσον ανήκουν στην Α1,Α2  και 1η τάξη ( ανεξαρτήτως έδρας)  για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ

β . Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ   αναλόγου τάξεως.

Κατά τη δημοπρασία οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 για το ανεκτέλεστο τμήμα των εργολαβιών τους, την έδρα της επιχείρησης και αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο .

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ...1.627,00 €.... και θα απευθύνεται προς  τον  Δήμο  Πέλλας.

Η προθεσμία περαίωσης της  ορίζεται σε...δύο......μήνες.
………………………………………………………………..............................
Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον  Δήμο Πέλλας  Ν. Πέλλας .

-Ο-
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΣΩΤ. ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 2793 φορές