Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων δημοτικής ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ενότητας Μ. Αλεξάνδρου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 80221/2012 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή (άρθρο 8 Ν. 3669/08) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , για την εκτέλεση του έργου:

"Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων δημοτικής ενότητας Μ. Αλεξάνδρου" προϋπολογισμού 3.231.210,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο έχει τις εξής κατηγορίες εργασιών:

 • ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό : 1.124.138,80 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)
 • ΕΡΓΑ Η/Μ με προϋπολογισμό : 946.964,75 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)
 • ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με προϋπολογισμό : 305.472,50 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)

και αφορά την κατασκευή ΕΕΛ για την εξυπηρέτηση των οικισμών Γαλατάδων και Καρυώτισσας του Δήμου Πέλλας.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την οικονομική προσφορά από το Δήμο Πέλλας , οδός Εθν. Αντιστάσεως 1 και Χ’’ Δημητρίου γωνία μέχρι και την Τετάρτη 13 / 02 /2013. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 80ΕΥΡΩ. Στην περίπτωση που επιθυμεί να παραλάβει CD με τα τεύχη σε ηλεκτρονική μορφή το κόστος ανέρχεται στα 10Ευρώ, ενώ αν προμηθευτούν τα τεύχη από το διαδίκτυο και παραλάβουν μόνο το έντυπο της προσφοράς το κόστος ανέρχεται στα 5 Ευρώ.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη σελίδα του Δήμου www.giannitsa.gr . Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα Ενοποιημένης Διακήρυξης τύπου Α. Πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας : 2382350810, FΑΧ επικοινωνίας: 2382029033, email επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κα Ιωαννίδου Ζωή.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19 / 02 / 2013 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Γιαννιτσών, οδός Εθν. Αντίστασης 1 και Χατζηδημητρίου γωνία στα Γιαννιτσά ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών. Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί με το σύστημα κατ΄ αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα σύμφωνα με το άρθρο 8 το Ν. 3669/08 και τη συμπλήρωση του προϋπολογισμού προσφοράς (αριθμητικώς) και τιμολογίου προσφοράς (ολογράφως και αριθμητικώς) σε έντυπα σφραγισμένα που χορηγεί η υπηρεσία.

4. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες συμπεριλαμβανομένων της ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου, της θέσης σε αποδοτική λειτουργία και των δοκιμών ολοκλήρωσης και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Επί πλέον του ανωτέρω χρόνου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τα έργα για δεκαπέντε (15) μήνες (εγγύηση), έως την Οριστική Παραλαβή του έργου.

5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ Ή ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΝΟΜΟ

ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

1.124.138,80

2η , 3η

2η,3η,4η

Η/Μ ΕΡΓΑ

946.964,75

2η και άνω

2η και άνω

ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

305.472,50

1η και άνω

1η και άνω

 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή οπό κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ.7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

(με Γ.Ε. & Ε,Ο, και απρόβλεπτα)

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΜΕ ΕΔΡΑ Ή ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΗΛΩΜΕΝΟ Ν. ΠΕΛΛΑΣ

ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

1.124.138,80

2η, 3η

2η, 3η, 4η

Η/Μ ΕΡΓΑ

946.964,75

2η, 3η

2η, 3η, 4η

ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

305.472,50

1η, 2η

1η, 2η , 3η

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ Ή ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΝΟΜΟ

ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

1.124.138,80

2η,3η

2η,3η,4η

Η/Μ ΕΡΓΑ

946.964,75

2η,3η

2η,3η,4η

ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

305.472,50

1η,2η

1η,2η,3η

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία» τα υδραυλικά έργα). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με Μελετητές - Γραφεία Μελετών, τόσο για τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς όσο και για την Οριστική Μελέτη - Μελέτη Εφαρμογής του Έργου. Η συνεργασία αυτή αφορά την Εργοληπτική Επιχείρηση, η οποία αμείβει τον Μελετητή, χωρίς να δεσμεύει σε τίποτα τον Κύριο του Έργου.

Οι παραπάνω Μελετητές - Γραφεία Μελετών θα πρέπει να έχουν δυναμικό ανά κατηγορία μελέτης και ως σύνολο τουλάχιστον αντίστοιχο με αυτό των παρακάτω Ελληνικών μελετητικών γραφείων - μελετητών:

 • Ενός μελετητή - γραφείου μελετών με πτυχίο Β’ τάξης και άνω στην κατηγορία

Υδραυλικών Μελετών (Κατηγορία 13).

 • Ενός μελετητή - γραφείου μελετών με πτυχίο Β’ τάξης και άνω στην κατηγορία Μηχανολογικών-Ηλεκτρολογικών Μελετών (Κατηγορία 9).
 • Ενός μελετητή – γραφείου μελετών με πτυχίο Β’ τάξης και άνω στην κατηγορία Χημικών Μελετών (Κατηγορία 17 ή 18).
 • Ενός μελετητή – γραφείου μελετών με πτυχίο Β’ τάξης και άνω στην κατηγορία Στατικών Μελετών (Κατηγορία 8).

Τα Ελληνικά μελετητικά γραφεία - μελετητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων αντίστοιχων κατηγοριών & τάξεων Στην περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων (διαγωνιζόμενων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή Εξειδικευμένων Επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο διαγωνιζόμενο σχήμα) που διαθέτουν μελετητικά τμήματα, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι διαθέτουν το απαιτούμενο μελετητικό δυναμικό και είναι εγγεγραμμένο στα αντίστοιχα μητρώα της χώρας εγκατάστασης (αν υπάρχουν τέτοια) και σε κάθε περίπτωση ότι διαθέτει ισοδύναμη εμπειρία. Για την αντιστοιχία της εμπειρίας διευκρινίζεται ότι:

 • Για μελέτες Υδραυλικών Έργων τουλάχιστον 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας
 • Για μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - Ηλεκτρονικές τουλάχιστον 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας
 • Για μελέτες Χημικές τουλάχιστο 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας
 • Για μελέτες Στατικές τουλάχιστο 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας.

Οι Μελετητές, δεν επιτρέπεται να συνεργάζονται με περισσότερους από ένα διαγωνιζόμενο. Επειδή όλες οι μελέτες που εκπονήθηκαν είναι διαθέσιμες στους διαγωνιζομένους κρίνεται ότι δεν υφίστανται οι περιορισμοί που αναφέρονται στην εγκύκλιο Ε.29/2006 παρ. Γ.1 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 50.034,00 Ευρώ (2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και ισχύς 11 μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του ΠΔ 609/85) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 4 παρ.12 του ν. 3481/06) .

9. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ε.Π. ‘’ Περιβάλλον &Αειφόρος Ανάπτυξη ‘’ (αριθ. εντ. έργου 171078/31-08-2011). Η εξειδικευμένη πίστωση είναι 2.627.000,00€ με χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ - ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013.

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη αρχή.

11. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.).

12. Η ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 27-12-2012.

 Όπως εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 208 / 2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πέλλας και διορθώθηκε με τις υπ’ αριθμών

215/2012, 272/2012 και 325/2012 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πέλλας


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ>>

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΩΤ. ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 4205 φορές