Προκήρυξη σύμβασης παροχής υπηρεσιών

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

προκηρύσσει την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘’Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας - Νέας Πέλλας’’ (έργα αναρρόφησης), με προεκτιμώμενη αμοιβή 112.410,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα του Δήμου Πέλλας οδός Εθν.Αντίστασης & ΧηΔημητρίου, μέχρι την 1-5-2013.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23823 50842, FAX επικοινωνίας 23820 21544, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Σπαθάς Νίκος.
 Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 9 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Σημείωση: Διευκρίνιση σε ερώτηση που έχει γίνει για το διαγωνισμό μπορείτε να κατεβάσετε εδώ >>


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 5482 φορές