Διακήρυξη διαγωνισμού "Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου αναρρόφησης Πέλλας...."

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ       
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Aριθ. Πρωτ. : 69761/2013

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος  Πέλλας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σύστημα προσφοράς και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την εκτέλεση του έργου: "Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου αναρρόφησης Πέλλας, του αντλιοστασίου Πέλλας και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πέλλας – Νέας Πέλλας με τα έργα αυτοματισμού" προϋπολογισμού 4.637.100,00 €.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/12/2013, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Γιαννιτσών (Πληροφορίες στο τηλ. 2382350810, κα Ιωαννίδου).

 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 3169 φορές