Διακήρυξη διαγωνισμού "Κατασκευή ΕΕΛ Δημοτικής Ενότητας Κύρρου"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ       
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Aριθ. Πρωτ. : 71270/2013

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος  Πέλλας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή  (άρθρο 8 Ν. 3669/08)  και με  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την εκτέλεση του έργου:
"Κατασκευή ΕΕΛ Δημοτικής Ενότητας Κύρρου" προϋπολογισμού 3.181.306,97 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17 /12 / 2013, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Γιαννιτσών.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2382350841, FΑΧ: 2382029033,αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Kαρυπίδου Σοφία.

 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 3589 φορές