Διακήρυξη διαγωνισμού "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ       
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Aριθ. Πρωτ. : 73347/2013

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Πέλλας,

προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ».

Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού των κάτωθι πέντε (5) πακέτων:
Πακέτο ΣΤ΄: Εξοπλισμός εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης
Πακέτο Ζ΄: Εξοπλισμός εργαστηρίων κεραμικής
Πακέτο Η΄: Εξοπλισμός εργαστηρίων μηχανολογίας  - ηλεκτρολογίας
Πακέτο Θ΄:  Εξοπλισμός εργαστηρίων υφαντικής και ραπτικής
Πακέτο Ι: Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα για την εξυπηρέτηση των σχολικών αναγκών του  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών καθώς και των τμημάτων ένταξης των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Πέλλας.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 33.336,27 € με Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα «πακέτα», για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου». Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός «πακέτου» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του «πακέτου». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε «πακέτου».

Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού είναι εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως προβλέπεται στη σχετική διακήρυξη.   

Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αρ. 285/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Πέλλας, 2ο όροφο, αίθουσα δημοπρασιών, Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντίστασης, στις 23-12-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10.00 μ.μ.(ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών) μέχρι 11.00 μ.μ.(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφερομένων ειδών, με ΦΠΑ.

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς (ήτοι πεντάμηνη διάρκεια), που ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματος Ε΄ (1).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών του διαγωνισμού και των οικονομικών προσφορών που πρέπει να κατατεθούν, από την ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας, (www.dimospellas.gr) καθώς και από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πέλλας (Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης, 2ος όροφος), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος η κα Μπαντούλα Ασημίνα τηλ. 2382350814 και 2382350854, FAX 2382029033

 

  • Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά έντυπα (Νέο Διακήρυξη, Παραρτήματα, Οινονομική Προσφορά κτλ.) κάνοντας κλικ εδώ >>

 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 3785 φορές