ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Δ.ΠΕΛΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αρ. Πρωτ. :77977/9-12-2013

Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Γρηγόρης Στάμκος,

προκηρύσσει φανερούς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς εκμίσθωσης αγροτεμαχίων, αριθμών: α)αρ.113 οικισμού Αρχοντικού έκτασης 33.952 τ.μ., β)543 Τ.Κ. Αμπελιών 2.700τ.μ., γ)1825Κ Τ.Κ.Αθύρων έκτασης 4 στρ., δ) αρ.71 Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου έκτασης 1στρ.αγροτ. του Δ.Πέλλας, ε)αρ.171 Τ.Κ. Αραβησσού έκτασης 5,5 στρ., στ) του αρ.213 αγροτ. Τ.Κ. Μελισσίου έκτασης 53.185 τ.μ. με τους παρακάτω όρους:

Η δημοπρασίες θα είναι πλειοδοτικές και θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πέλλας (αίθουσα Δ.Σ. ισόγειο) ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, στις 23/12/2013, ημέρα Δευτέρα, κατά τις κάτωθι ώρες:

Α) Για το αρ.113 αγρ. οικισμού Αρχοντικού από  9:00π.μ. έως 9:30 π.μ.
Β) Για το αρ.543 αγροτ. Τ.Κ. Αμπελιών από 9:30π.μ. έως 10:00π.μ.
Γ) Για το αρ.1825Κ αγροτ. Τ.Κ.Αθύρων από 10:00π.μ. έως 10:30π.μ.
Δ) Για το αρ. 71 αγροτ. Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου από 10:30π.μ. έως 11:00π.μ.
Ε) Για το αρ.171 αγροτ. Τ.Κ. Αραβησσού από 11:00π.μ. έως 11:30 π.μ.
ΣΤ) Για το αρ.213 αγροτ.Τ.Κ. Μελισσίου από 11:30πμ. έως 12:00.

Στις δημοπρασίες με α/α Β) έως ΣΤ) δεκτοί γίνονται οι δημότες κάτοικοι του Δήμου Πέλλας ενώ στη δημοπρασία με α/α Α) μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε καθότι πρόκειται για επαναληπτική δημοπρασία.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω δημοπρασίες, πλήν αυτής με α/α Α), αποβούν άγονες θα υπάρξουν επαναληπτικές δημοπρασίες στις 30/12/2013, ίδια ημέρα και κατά τις αντίστοιχες των ανωτέρω ώρες. Στην περίπτωση αυτή στις  δημοπρασίες δεκτοί γίνονται οι δημότες του Δήμου Πέλλας.

Στις Δημοπρασίες θα γίνουν δεκτοί όσοι προσκομίζουν στην επί της Δημοπρασίας Επιτροπή τα εξής:
1) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από  ΔΟΥ  

2) Γραμμάτιο κατάθεσης στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας  υπέρ Δήμου ύψους:
Α) 152,80€ για το για το αρ.113 αγρ. οικισμού Αρχοντικού,  Β)13,5€ για το αρ.543 αγροτ. Τ.Κ. Αμπελιών , Γ) 16€ για το για το αρ. 1825Κ αγροτ. Τ.Κ.Αθύρων, Δ) 4,5€ για το αρ. 71 αγροτ. Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου, Ε) 25€ για το για το αρ. 171 αγροτ. Τ.Κ. Αραβησσού, ΣΤ) 212€ για το για το αρ. 213 αγροτ.Τ.Κ. Μελισσίου

3) Θα πρέπει ο υποψήφιος να συνοδεύεται από εγγυητή ο οποίος θα προσκομίσει και αυτός αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από  Δ’ΟΥ

4) Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή  του υποψηφίου αλλά και του εγγυητή είναι να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο Πέλλας (δημοτική ενημερότητα)

Πρώτη προσφορά στους φανερούς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς ορίζεται σε :α)45,00€ το στρέμμα ετησίως για το αρ.113 αγρ. οικισμού Αρχοντικού, β) 50,00€ το στρέμμα ετησίως για το αρ.543 αγροτ. Τ.Κ. Αμπελιών, γ) 40,00€ το στρέμμα ετησίως για το αρ.1825Κ αγροτ. Τ.Κ.Αθύρων, δ) 45,00€ το στρέμμα ετησίως για το αρ. 71 αγροτ. Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου, ε) 45,00€ το στρέμμα ετησίως για το αρ. 171 αγροτ. Τ.Κ. Αραβησσού, στ) 40,00€ το στρέμμα ετησίως για το αρ. 213 αγροτ.Τ.Κ. Μελισσίου

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε: α) τέσσερα (4) έτη για το αρ.113 αγρ. οικισμού Αρχοντικού, το 1825Κ αγροτ. Τ.Κ.Αθύρων και το 213 αγροτ.Τ.Κ. Μελισσίου, β)5 έτη για το αρ.543 αγροτ. Τ.Κ. Αμπελιών, γ) εννέα 9 έτη για το αρ.71 αγροτ. Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου και το αρ.171 αγροτ. Τ.Κ. Αραβησσού.

Για τους λεπτομερείς όρους και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ.Πέλλας, ή στο τηλ. 2382350892 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Πέλλας


Γρηγόρης Στάμκος

Διαβάστηκε 2550 φορές