Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (πρώην αναψυκτήριο DOMUS)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 75309/25-11-2013


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Ο Δήμαρχος Πέλλας
Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, κατόπιν της υπ αριθμ.177/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (πρώην αναψυκτήριο DOMUS)  εμβαδoύ 221 Μ2   πoυ βρίσκεται επί της οδού Βασιλέως Παύλου και στο Ο.Τ.110 της Δημ. Κοιν. Κρύας Βρύσης του Δήμου Πέλλας, για διάρκεια τεσσάρων (4) ετών, με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος το ποσό των εκατόν πενήντα ( 150,00 €) Ευρώ.

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά ως αναψυκτήριο.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή δημοπρασίας:

α)υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους όρους που διέπουν την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την διακήρυξη.
β)απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν καταδικάστηκε για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ.α΄του ΠΔ 180/79.
γ)φορολογική ενημερότητα
δ)εγγύηση συμμετοχής ύψους εκατόν ογδόντα (180,00€) Ευρώ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή σε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
ε) Βεβαίωση ότι δεν οφείλει στο Δήμο Πέλλας.

Θα πρέπει ο υποψήφιος να συνοδεύεται από εγγυητή ο οποίος θα προσκομίσει και αυτός αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από  ΔΟΥ καθώς και δημοτικής ενημερότητας.

Η Δημοπρασία θα γίνει στις  07/01/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα  10.00 π.μ. έως 10.45 π.μ. στο Δημ.Κατ/μα Κρ.Βρύσης.

Αν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί ο διαγωνισμός, αυτός θα επαναληφθεί στις 14/01/2014, ίδια ημέρα και ώρα στο Δημ.Κατ/μα Κρ.Βρύσης.    
Για τους λεπτομερείς όρους και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Κρύας Βρύσης, ή στα τηλ. 2382351228 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Πέλλας

Στάμκος Γρηγόριος

Διαβάστηκε 3063 φορές