ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 81152/30-12-2013


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Γρηγόρης Στάμκος,

προκηρύσσει φανερούς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς εκμίσθωσης αγροτεμαχίων, αριθμών: α) 3375Α  έκτασης 13,9στρ. και 3375 έκτασης 65στρ. (ΟΣΚ Γιαννιτσών) της Δ.Κ. Γιαννιτσών, β)536 έκτασης 20,36στρ. (ΟΣΚ Ασβεσταριού) της Δ.Κ. Γιαννιτσών, γ)132 έκτασης 15,231στρ. (ΟΣΚ Ελευθεροχωρίου) της Δ.Κ. Γιαννιτσών, δ)1391 έκτασης 3,75στρ. (Πενταπλατάνου) της Δ.Κ. Γιαννιτσών ε) 394 έκτασης 23στρ. και 179 έκτασης 2 στρ. της Τ.Κ. Αμπελιών με τους παρακάτω όρους:

Η δημοπρασίες θα είναι πλειοδοτικές και θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πέλλας (αίθουσα Οικον. Επιτ., 2ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, στις 17/1/2014, ημέρα Παρασκευή, κατά τις κάτωθι ώρες:

Α) από 9:15π.μ. έως 9:45π.μ.για τα αρ.3375Ακαι 3375 αγροτ.(ΟΣΚ Γιαννιτσών) Δ.Κ. Γιαννιτσών.
Β) από 9:45π.μ. έως 10:00π.μ. για το αρ. 536 αγροτ. (ΟΣΚ Ασβεσταριού) Δ.Κ. Γιαννιτσών,
Γ)από 10:00π.μ. έως 10:15.μ. για το αρ. 132 αγροτ. (ΟΣΚ Ελευθεροχωρίου) Δ.Κ. Γιαννιτσών,
Δ)από 10:15π.μ. έως 10:30π.μ. για το αρ.1391 αγροτ. (Πενταπλατάνου) Δ.Κ. Γιαννιτσών,
Ε)από 10:30π.μ. έως 11:00π.μ. για τα αρ.394  και 179 αγροτ. Τ.Κ. Αμπελιών.

Στις δημοπρασίες δεκτοί γίνονται οι δημότες κάτοικοι του Δήμου Πέλλας.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω δημοπρασίες αποβούν άγονες, θα υπάρξουν επαναληπτικές δημοπρασίες στις 24/1/2014, ίδια ημέρα και κατά τις αντίστοιχες των ανωτέρω ώρες. Στην περίπτωση αυτή στις  δημοπρασίες δεκτοί γίνονται οι δημότες του Δήμου Πέλλας.

Στις Δημοπρασίες θα γίνουν δεκτοί όσοι προσκομίζουν στην επί της Δημοπρασίας Επιτροπή τα εξής:
1) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από  ΔΟΥ  
2) Γραμμάτιο κατάθεσης στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας  υπέρ Δήμου ύψους:
α) 48,65€ για το αρ.3375Α  αγροτεμάχιο (ΟΣΚ Γιαννιτσών) Δ.Κ. Γιαννιτσών, β)227,50€ για το αρ.3375 αγροτεμάχιο (ΟΣΚ Γιαννιτσών) Δ.Κ. Γιαννιτσών, γ)50,90€ για το αρ.536 αγροτεμάχιο (ΟΣΚ Ασβεσταριού) Δ.Κ. Γιαννιτσών, δ)22,85€ για το αρ.132 αγροτεμάχιο (ΟΣΚ Ελευθεροχωρίου) Δ.Κ. Γιαννιτσών, ε)9,40€ για το αρ.1391 αγροτεμάχιο (Πενταπλατάνου) Δ.Κ. Γιαννιτσών, στ) 103,5€ για το αρ. 394  αγροτ. Τ.Κ. Αμπελιών, ζ) 6€ για το αρ. 179 αγροτ. Τ.Κ. Αμπελιών.
3) Θα πρέπει ο υποψήφιος να συνοδεύεται από εγγυητή ο οποίος θα προσκομίσει και αυτός αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από  Δ’ΟΥ
4) Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή  του υποψηφίου αλλά και του εγγυητή είναι να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο Πέλλας (δημοτική ενημερότητα)

Πρώτη προσφορά ετησίου μισθώματος κατά στρέμμα στους φανερούς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς ορίζεται σε : α)35€ για τα αρ.3375Α  και 3375 αγροτεμάχια (ΟΣΚ Γιαννιτσών) Δ.Κ. Γιαννιτσών, β)25€ για το αρ.536 αγροτεμάχιο (ΟΣΚ Ασβεσταριού) Δ.Κ. Γιαννιτσών, γ)15€ για το αρ.132 αγροτεμάχιο (ΟΣΚ Ελευθεροχωρίου) Δ.Κ. Γιαννιτσών, δ)25€ για το αρ.1391 αγροτεμάχιο (Πενταπλατάνου) Δ.Κ. Γιαννιτσών, ε) 45€ για το αρ. 394  αγροτ. Τ.Κ. Αμπελιών, στ) 30€ για το αρ. 179 αγροτ. Τ.Κ. Αμπελιών

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται τέσσερα (4) έτη.

Για τους λεπτομερείς όρους και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ.Πέλλας, ή στο τηλ. 23823-50892, 50831 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Πέλλας
Γρηγόρης Στάμκος

Διαβάστηκε 3412 φορές