Δημοπρασία εκμίσθωσης αγροτεμαχίων σε Τριφύλλι, Εσώβαλτα, Άγιο Λουκά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αρ. Πρωτ. : 1743/13-1-2014

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Δ.ΠΕΛΛΑΣ

Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Γρηγόρης Στάμκος προκηρύσσει φανερούς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς εκμίσθωσης αγροτεμαχίων, αριθμών: α) 401 έκτασης 10,605στρμ., β) 163 έκτασης 5,200στρμ., γ) 265 έκτασης 3,893στρμ.,  της Τ.Κ. Τριφυλλίου, δ) 94 έκτασης 8,1στρμ., ε) 48 έκτασης 3,7στρμ., στ) 85Δ έκτασης 1στρ., της Τ.Κ. Αγίου Λουκά,  ζ) 427-17 έκτασης 2,5στρμ, η) 427-3 έκτασης 6στρμ, θ) 427-13 έκτασης 8στρμ, ι) 427-27 έκτασης 2,5στρμ, ια) 427-10 έκτασης 3,4στρμ, ιβ) 427-2 έκτασης 3,7στρμ, ιγ) 427-18 έκτασης 3,5στρμ, ιδ) 427-1(Κώστινες Σταυροδρομίου) έκτασης 3,5στρμ, της  Τ.Κ. Εσωβάλτων ως εξής:

Η δημοπρασίες θα είναι πλειοδοτικές και θα διεξαχθούν: α) για τα αγροτεμάχια των Τ.Κ. Αγίου Λουκά κι Εσωβάλτων στο Δημοτικό Κατάστημα Κρύας Βρύσης και β) για τα αγροτεμάχια Τ.Κ. Τριφυλλίου στο Δημοτικό Κατ/μα πρώην Δ.Μεγ. Αλεξάνδρου (Γαλατάδες), ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, στις 27/1/2014, ημέρα Δευτέρα, κατά τις κάτωθι ώρες:
Α) από 9:00π.μ. έως 9:30π.μ.για τα αρ.401, 163 και 265 αγροτ. Τ.Κ. Τριφυλλίου (Δημ.Κατ/μα Μεγ.Αλεξάνδρου),
Β) από 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. για τα αρ. 94, 48, 85Δ αγροτ. Τ.Κ. Αγίου Λουκά (Δημ.Κατ/μα Κρύας Βρύσης),
Γ) από 10:30π.μ. έως 11:00π.μ. για τα αρ. 427-17, 427-3, 427-13,  427-27,  427-10,  427-2,  427-18,  427-1(Κώστινες Σταυροδρομίου) (Δημ.Κατ/μα Κρύας Βρύσης).

Στις δημοπρασίες δεκτοί γίνονται οι δημότες κάτοικοι του Δήμου Πέλλας.
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω δημοπρασίες αποβούν άγονες, θα υπάρξουν επαναληπτικές δημοπρασίες στις 03/02/2014, ίδια ημέρα και κατά τις αντίστοιχες των ανωτέρω ώρες. Στην περίπτωση αυτή στις  δημοπρασίες δεκτοί γίνονται οι δημότες του Δήμου Πέλλας.

Στις Δημοπρασίες θα γίνουν δεκτοί όσοι προσκομίζουν στην επί της Δημοπρασίας Επιτροπή τα εξής:
1) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από  ΔΟΥ  
2) Γραμμάτιο κατάθεσης στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας  υπέρ Δήμου ύψους:
α)63,63€ για το αρ. 401 αγροτ., β)31,20€ για το αρ.163 αγροτ., γ)23,35€ για το αρ. 265 αγροτ., Τ.Κ. Τριφυλλίου,  δ) 32,40€ για το αρ. 94 αγροτ., ε)14,80€ για το αρ.48 αγροτ., στ)4€ για το αρ.85Δ αγροτ., Τ.Κ. Αγίου Λουκά, ζ) 10€ για το αρ. 427-17  αγροτ., η) 24€ για το αρ. 427-3αγροτ., θ) 32€ για το αρ. 427-13  αγροτ., ι) 10€ για το αρ. 427-27  αγροτ., ια) 13,60€ για το αρ. 427-10  αγροτ., ιβ) 14,80€ για το αρ. 427-2  αγροτ., ιγ) 14€ για το αρ. 427-18  αγροτ., ιδ) 14€ για το αρ. 427-1 αγροτ. (Κωστίνες Σταυροδρομίου), Τ.Κ. Εσωβάλτων
3) Θα πρέπει ο υποψήφιος να συνοδεύεται από εγγυητή ο οποίος θα προσκομίσει και αυτός αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από  Δ’ΟΥ
4) Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή  του υποψηφίου αλλά και του εγγυητή είναι να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο Πέλλας (δημοτική ενημερότητα)

Πρώτη προσφορά ετησίου μισθώματος κατά στρέμμα στους φανερούς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς ορίζεται σε : α) 60€ για τα αγροτεμάχια της Τ.Κ. Τριφυλλίου και β) 40€ για τα αγροτεμάχια των Τ.Κ. Αγίου Λουκά και Εσωβάλτων
Η διάρκεια της μίσθωσης των ανωτέρω αγροτεμαχίων ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη με εξαίρεση τη διάρκεια μίσθωσης του αρ.265 αγροτ. Τ.Κ. Τριφυλλίου η οποία ορίζεται σε εννέα (9) έτη.
Για τους λεπτομερείς όρους και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ.Πέλλας, ή στα τηλ. 23823-51228 (Κρ.Βρύση) και 23823-51310 (Γαλατάδες) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Πέλλας
Γρηγόρης Στάμκος

Διαβάστηκε 2723 φορές