Διακήρυξη φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης του αρ.163 αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 28 στρεμμάτων της Τοπικής Κοινότητας Δροσερού του Δήμου Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αρ. Πρωτ. 32846 /17-6-2014


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Γρηγόριος Στάμκος προκηρύσσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης του αρ.163 αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 28 στρεμμάτων της Τοπικής Κοινότητας Δροσερού του Δήμου Πέλλας:
 
Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γαλατάδων Δήμου Πέλλας  ενώπιον της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81 στις 30/6/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 9:30π.μ έως 10:00π.μ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι δημότες κάτοικοι του Δήμου Πέλλας.

Σε περίπτωση που αποβεί άγονη η δημοπρασία θα υπάρξει επαναληπτική στις 7/7/2014 ίδια ημέρα και ώρα. Στην περίπτωση αυτή στη δημοπρασία δεκτοί γίνονται οι δημότες του Δήμου Πέλλας.

Στη δημοπρασία θα γίνουν δεκτοί όσοι προσκομίζουν στην επί της Δημοπρασίας Επιτροπή τα εξής:
1)    Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από  ΔΟΥ  
2)    Γραμμάτιο κατάθεσης στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας  υπέρ Δήμου ύψους 168 ευρώ.
3)    Θα πρέπει ο υποψήφιος να συνοδεύεται από εγγυητή ο οποίος θα προσκομίσει και αυτός αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από  ΔΟΥ.
4)    Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή  του υποψηφίου αλλά και του εγγυητή είναι να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο Πέλλας (δημοτική ενημερότητα).

Πρώτη προσφορά στον φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό ορίζεται σε 60,00 € το στρέμμα ετησίως  για το αγροτ.163 Τ.Κ Δροσερού.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε εννέα (9) έτη και αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Για τους λεπτομερείς όρους και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Κοινότητας Γαλατάδων ή στο τηλ.2382350831-50892 ή 2382351314 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Πέλλας
Γρηγόριος  Στάμκος

Διαβάστηκε 2347 φορές