Ανοιχτή Δημοπρασία για το έργο: "Ανάπλαση της οδού Λεφάκη, εισόδου αρχαιολογικού μουσείου Πέλλας της Δημοτικής Κοινότητας Πέλλας".

Γιαννιτσά, 23/6/2014

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

ΜΕΤΡΟ 41

Ομάδα Υπομέτρων 413 «Βελτίωση της ποιότητας ζωής – διαφοροποίηση»
Υπομέτρο L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»
Δράση L321.1 «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)»

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5 % από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ -ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Πέλλας διακηρύττει ότι την 29η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Πέλλας, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν.3669/08, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο:

«Ανάπλαση της οδού Λεφάκη, εισόδου αρχαιολογικού μουσείου Πέλλας της Δημοτικής Κοινότητας Πέλλας».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 177346 και πρόκειται για έργο με τίτλο «Ανάπλαση της οδού Λεφάκη, εισόδου αρχαιολογικού μουσείου Πέλλας της Δημοτικής Κοινότητας Πέλλας».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 105.280,12 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 85.490,42 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) γ) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 56.234.22 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 307.500,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Πέλλας (διεύθυνση : Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης 1), μέχρι τις 24-7-2014 (ημερομηνία).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2382350814 & 2382350854, αρμόδιοι υπάλληλοι κα Mπαντούλα Ασημίνα & κος Παπαστεργίου Κωνσταντίνος. Επίσης μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας, (www.dimospellas.gr).  
 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:  
α.    Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, 1ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας καθώς και 2ης τάξης εντός Νομού και σε 2ο Νομό για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, Α1 και άνω για έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ.

β.    Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.    Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 σε αναβάθμιση, Α2, 1ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας καθώς και 2ης τάξης εντός νομού και σε 2ο νομό, του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, Α1, Α2, 1ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, Α1, Α2, 1ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας Η/Μ,  με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 4.940,10 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Πέλλας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

Προκαταβολή θα χορηγηθεί, κατόπιν σχετικής αιτήσεως.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας.

O Δήμαρχος Πέλλας
Γρηγόριος Σωτ. Στάμκος

Διαβάστηκε 3294 φορές