Σφάλμα
  • JUser: :_load: Δεν είναι δυνατή η φόρτωση του χρήστη με id: 42
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ               

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 33501 / 19-6-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Πέλλας διακηρύττει ότι την 29η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Πέλλας, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν.3669/08, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΣΤΟ  ΠΑΛΙΟ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ  ΤΟΥ  ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 177346 και πρόκειται για έργο με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΣΤΟ  ΠΑΛΙΟ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ  ΤΟΥ  ΣΕ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 114.930,17 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) Η/Μ με προϋπολογισμό 18.658,75 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) .

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 135.372,22 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 170.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Πέλλας (διεύθυνση : Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης 1), μέχρι την Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 2382350890, αρμόδιος υπάλληλος κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Γ..

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:  

α.    Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, 1ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας καθώς και 2ης τάξης εντός Νομού και σε γειτονικό νομό  για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  , Α1 και άνω τάξης για έργα Η/Μ.

β.    Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.    Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη σε αναβάθμιση, A2, 1ης τάξης  ανεξαρτήτως έδρας καθώς και 2ης τάξης εντός Νομού και σε γειτονικό νομό για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, Α1 ,  Α2, 1η, τάξη ανεξαρτήτως νομού έδρας για έργα Η/Μ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16  του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 2.707,44 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Πέλλας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας.

O Δήμαρχος Πέλλας
Γρηγόριος Σωτ. Στάμκος

Διαβάστηκε 2885 φορές