Γνωστοποίηση πλήρωσης θέσης ειδικού συνεργάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Γιαννιτσά, 01/10/2014
Aριθμ. Πρωτ. 53529

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Πέλλας έχοντας υπόψη
1) Τις διατάξεις της παρ. 1, περ. δ’ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί «Αρμοδιοτήτων Δημάρχου»
2) Tις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007
3) Tον ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας

Καλεί τους ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλον σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07( άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται εκτός από αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται τα προσόντα αυτά.

Β) Πτυχίο ή Δίπλωμα Πολιτικών Μηχανικών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αλλοδαπής.

Γ) Να έχουν εμπειρία ή ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων  ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ αντίστοιχα με την ειδικότητας του.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, εκτός από την αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια εξειδικευμένης εμπειρίας
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες , εκτός από την αίτηση και υπεύθυνη δήλωση , κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 για  το είδος και την  χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Η ειδίκευση αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας,  κλπ).

Δ) Πτυχίο καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας

Η ύπαρξη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης καθώς και η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας αξιολογούνται θετικά.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 10/10/2014 στην Γραμματεία Δ/νσης του Δήμου (2ο όροφος, τηλ. 23823 50802 και 50803) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ


Διαβάστηκε 3363 φορές