Πρόσληψη προσωπικού στο ΚΕΚΑΠΠΑ Δ. Πέλλας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την Υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράµµατος για την Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του Ε. Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ».

Το Ν.Π.∆.∆. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.) ∆ήµου Πέλλας


Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου
∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
5. Την υπ΄ αριθµ. ΚΥΑ:2.35832/οικ.3.2401/28-12-2012 (ΦΕΚ 3484/τ.Β΄/31-12-2012) η
οποία τροποποιεί την υπ΄αριθµ. ΚΥΑ: 1.8010/οικ.3.1413/14-6-2011 (ΦΕΚ 1230/τ.Β΄/14- 6-2011) µε θέµα «Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου -
∆ιαδικασία Εφαρµογής της Πράξης “Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής”, συγχρηµατοδοτούµενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013».
6. Την µε αριθ. πρωτ. 4.19475/οικ.6.2930/26-06-2014 πρόσκληση (κωδ. Πρόσκλησης: ΝΕΟΕΠ01), της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού» της Γενικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού στους Άξονες Προτεραιότητας 07,08,09: «∆ιευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» .
7. Την υπ’ αριθ. 4.19667/6.2951/01-07-2014 απόφαση της Γενικής Γραµµατείας
∆ιαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, µε θέµα: Ένταξη της Πράξης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής 2014-2015 στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» µε κωδικό ΜΙS 483937 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού».
8. Την υπ’ αριθµ. 1551/02-07-2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της ∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» για φορείς/δοµές & ωφελούµενους.
9. Τον οριστικό πίνακα επιλέξιµων δοµών ανά ∆ήµο κατόπιν της υπ’ αριθµ. 1551/02-07- 2014 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, για τη ∆ράση «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» περιόδου 2014-2015, για το ∆ήµο ∆οµής: ∆ήµος Πέλλας, Φορέας: Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Πέλλας, Νοµός: Πέλλας, Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας.
10. Την υπ’ αριθµ. 9/7.2.2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Πέλλας (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.)» µε θέµα τον προγραµµατισµό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου έτους 2014 στο πλαίσιο προγραµµάτων – νέες προσλήψεις.
11. Την υπ’ αριθµ. 2100/17.2.2014 εισήγηση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας- Θράκης για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (νέες προσλήψεις) στο Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Πέλλας, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
12. Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/136/19443/21.8.2014 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.
13. Το υπ’ αριθµ. 7676/21.8.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθµού, για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.
14. Την υπ’ αριθµ. 75/13.11.2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Πέλλας µε θέµα τον ορισµό ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού µε το πρόγραµµα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. στα πλαίσια δράσης Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής
15. Το υπ’ αριθµ. 722/Β΄/29.4.2011 ΦΕΚ συγχώνευσης Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Πέλλας σε ένα νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Πέλλας».
16. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2775/Β΄/2.12.2011) του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής του ∆ήµου Πέλλας.
17. Την υπ’ αριθµ. 2186/5.11.2014 (σε ορθή επανάληψη) βεβαίωση του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Πέλλας περί ύπαρξης πιστώσεων στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2014 για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.


Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Πέλλας», που εδρεύει στα Γιαννιτσά Πέλλας, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

∆ιάρκεια σύµβασης

Αριθµός ατόµων

102

Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Πέλλας. (Για τη στελέχωση των Παιδικών σταθµών)

Γιαννιτσά

∆Ε Μαγείρων

Από την υπογραφή της σύµβασης έως  31-8-2015, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράµµατος

2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τµήµατος του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α') Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκοµίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' Γυµνασίου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)

Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ).

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Πέλλας, Κολοκοτρώνη 18, Τ.Κ. 581 00, απευθύνοντας την στο Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη Κας Οσίας Αβανίδου & Κας Ιωάννα Πιτιακούδη (τηλ. επικοινωνίας:23820 22503).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Πέλλας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Σκορδής

Διαβάστηκε 4781 φορές