Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών του Δήμου Πέλλας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Ανακοινώνει

την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πέλλας, που εδρεύει στα Γιαννιτσά και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ, ΕΘΝ. ΑΝΤ/ΣΗΣ-ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. Χατζάρα Θεοδώρου (τηλ. επικοινωνίας: 2382350823). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.(Από 30/12/2014 έως και 8/01/2015).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:ΛΟΓΩ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΝΕΣΤΑΛΗ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. Η ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ 28/1/2015 ΕΩΣ 4/2/2015.

Η ανακοίνωση αναλυτικά

Παράρτημα

Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3

Διαβάστηκε 3629 φορές