Ανοιχτός διαγωνισμός "Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Πέλλας..."

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                 ΕΡΓΟ:   ‘’Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου        
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                         αναρρόφησης Πέλλας, του αντλιοστασίου
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ                                              Πέλλας και της εγκατάστασης
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                      επεξεργασίας λυμάτων Πέλλας – Νέας
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. :17384./2015                               Πέλλας με τα έργα αυτοματισμού‘’    
ΑΡ.ΜΕΛ.:2/2013                         Προϋπολογισμός: 4.637.100,00 Ευρώ
                                                                                       (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμος  Πέλλας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή  (άρθρο 8 Ν. 3669/08)  και με  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , για την εκτέλεση του έργου:
"Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου αναρρόφησης Πέλλας, του αντλιοστασίου Πέλλας και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πέλλας – Νέας Πέλλας με τα έργα αυτοματισμού" προϋπολογισμού 4.637.100,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο έχει τις εξής κατηγορίες εργασιών:
•    ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  με προϋπολογισμό : 565.928,00 € (χωρίς αναθεώρηση  και ΦΠΑ)
•    ΕΡΓΑ Η/Μ  με προϋπολογισμό : 2.819.564,81 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)  
•    ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με προϋπολογισμό : 290.681,20 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)
και αφορά την κατασκευή ΕΕΛ για την εξυπηρέτηση των οικισμών Πέλλας και Νέας Πέλλας του Δήμου Πέλλας.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την οικονομική προσφορά από το Δήμο Πέλλας, οδός Εθν. Αντιστάσεως 1 και Χ’’ Δημητρίου γωνία μέχρι και  την Τετάρτη 10 /6 /2015. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν από το διαδίκτυο και συγκεκριμένα από τη σελίδα του Δήμου Πέλλας www.giannitsa.gr και θα παραλάβουν από την υπηρεσία μόνο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς του οποίου το κόστος ανέρχεται στα 5 Ευρώ για τη δαπάνη αναπαραγωγής του.
 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα Ενοποιημένης Διακήρυξης τύπου Α. Πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας : 2382350810, FΑΧ επικοινωνίας: 2382029033, email επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κα Ιωαννίδου Ζωή, Πολιτικός Μηχανικός.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16/6/2015, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στην αίθουσα δημοπρασιών στο Δημοτικό Κατάστημα Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας, οδός Εθν. Αντίστασης 1 και Χατζηδημητρίου γωνία στα Γιαννιτσά  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών. Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί με το σύστημα κατ΄ αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα σύμφωνα με το άρθρο 8 το Ν. 3669/08 και τη συμπλήρωση του προϋπολογισμού προσφοράς (αριθμητικώς) και τιμολογίου προσφοράς (ολογράφως και αριθμητικώς) σε έντυπα σφραγισμένα που χορηγεί η υπηρεσία.

4. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες συμπεριλαμβανομένων της ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου,  και της δοκιμαστικής λειτουργίας από τον Ανάδοχο) και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες:
α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην:
•    3η και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ,
•    1ης και άνω  για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και
•    Α2 και άνω για έργα κατηγορίας  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε
γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 199 παρ. 2γ’ περ. ββ του Ν. 4281/2014  (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.    

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας θα υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις των νομίμων   εκπροσώπων των μελών της Κοινοπραξίας στις οποίες θα δηλώνεται ότι αν αναδειχθούν «Ανάδοχος» του έργου θα συστήσουν Κοινοπραξία σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και συγκεκριμένα σύμφωνα με το Άρθρο 35 του ΠΔ.609/85 και θα δηλώνεται το ποσοστό συμμετοχής εκάστου μέλους στην Κοινοπραξία.

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με Μελετητές -  Γραφεία Μελετών, τόσο για τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς όσο και για την Οριστική Μελέτη - Μελέτη Εφαρμογής του Έργου. Η συνεργασία αυτή αφορά την Εργοληπτική Επιχείρηση, η οποία αμείβει τον Μελετητή, χωρίς να δεσμεύει σε τίποτα τον Κύριο του Έργου.
Οι παραπάνω Μελετητές - Γραφεία Μελετών θα πρέπει να έχουν δυναμικό ανά κατηγορία μελέτης και ως σύνολο τουλάχιστον αντίστοιχο με αυτό των παρακάτω Ελληνικών μελετητικών γραφείων - μελετητών:
•    Ενός μελετητή - γραφείου μελετών με πτυχίο Β’ τάξης και άνω στην κατηγορία Υδραυλικών Μελετών (Κατηγορία 13).
•    Ενός μελετητή - γραφείου μελετών με πτυχίο Γ’ τάξης και άνω στην κατηγορία Μηχανολογικών-Ηλεκτρολογικών Μελετών (Κατηγορία 9).
•    Ενός μελετητή – γραφείου μελετών με πτυχίο Β’ τάξης και άνω στην κατηγορία Χημικοτεχνικών Μελετών (Κατηγορία 18).
Τα Ελληνικά μελετητικά γραφεία - μελετητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων αντίστοιχων κατηγοριών & τάξεων Στην περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων (διαγωνιζόμενων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή Εξειδικευμένων Επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο διαγωνιζόμενο σχήμα) που διαθέτουν  μελετητικά τμήματα, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι διαθέτουν το απαιτούμενο μελετητικό δυναμικό και είναι εγγεγραμμένο στα αντίστοιχα μητρώα της χώρας εγκατάστασης (αν υπάρχουν τέτοια) και σε κάθε περίπτωση ότι διαθέτει ισοδύναμη εμπειρία. Για την αντιστοιχία της εμπειρίας διευκρινίζεται ότι: Πτυχίο Β’ τάξης ισοδυναμεί με 8ετή εμπειρία ενώ Γ’ τάξης ισοδυναμεί με 12ετή εμπειρία.
Οι Μελετητές, δεν επιτρέπεται να συνεργάζονται με περισσότερους από ένα διαγωνιζόμενο.

8. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014,  ύψους ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (75.400,00€) (2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α.) και ισχύς 11 μηνών  από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ.2 και 3 του Ν.3669/08). Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται  στον κύριο του έργου που είναι η ΔΕΥΑ Πέλλας και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

9. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ε.Π. ‘’ Περιβάλλον &Αειφόρος Ανάπτυξη ‘’ (Ταμείο Συνοχής και Εθνικοί Πόροι) (αριθ. εντ. έργου 171086/31-08-2011 με 1η τροποποίηση 120621/20-06-2012). Η εξειδικευμένη πίστωση είναι 4.637.100,00 € με  χρηματοδότηση  από  ΕΣΠΑ -  ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013.

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

11. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες (εφόσον συντρέξει περίπτωση) μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σε αυτόν ενδιαφερόμενοι, που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή, τα τεύχη θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).     

12. Η ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 16-4-2015.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 3581 φορές