Πρόχειρος διαγωνισμός για "Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγ.Παρασκευής"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αρ. Μελέτης 13/2015                                                              
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
ΕΡΓΟ :Κατασκευή  τάφων στα κοιμητήρια  Αγ. Παρασκευής  τμήμα  4.
ΠΡ/ΣΜΟΣ: 50.000,00 €  με ΦΠΑ
ΑΠ: 22146 / 21-5-2015

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Πέλλας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε σφραγισμένες προσφορές (άρθρο 5 Ν.3669/08) για την ανάδειξη αναδόχου  του έργου: "Κατασκευή  τάφων στα κοιμητήρια Αγ.Παρασκευής τμήμα  4. "  με Αριθμό Μελέτης 13/2015 και συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€ (με Φ.Π.Α. 23%).

Η Δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, οδός  Εθν. Αντίστασης και Χατζηδημητρίου γωνία - Γιαννιτσά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού στις  4/6/2015 ημέρα Πέμπτη.

Ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.
Η εξειδικευμένη πίστωση για το έτος 2015 είναι  50.000,00 € με  χρηματοδότηση  από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Πέλλας.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξης για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (Νομαρχιακά Μητρώα) εφόσον καλύπτουν τον προυπολογισμό του έργου.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% της προυπολογιζόμενης δαπάνης δηλαδή  813.01 €.

Λεπτομερής διακήρυξη, τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμός μελέτης, έντυπο οικονομικής προσφοράς και λοιπά σχετικά στοιχεία βρίσκονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πέλλας και χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους  μέχρι και τη 3-6-2015. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης  χορήγησης. Τηλ.23823 50854 (αρμόδιος υπάλληλος κ. Παπαστεργίου  Κ. Αρχ/Μηχανικός ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 2903 φορές