Διακήρυξη για το έργο «Τοιχείο αντιστήριξης Αξού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθμ. Πρωτ. 37326    
Γιαννιτσά, 12-8-2015

ΈΡΓΟ: «Τοιχείο αντιστήριξης γηπέδου Αξού»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 €  (με Φ.Π.Α.)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Πέλλας προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» σε σφραγισμένες προσφορές (άρθρο 5, Ν.3669/08)  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:  «Τοιχείο αντιστήριξης γηπέδου Αξού», Πρ/σμού: 60.000,00 € (με Φ.Π.Α. 23%), Αρ.Μελ.18/2015 (επικαιροποίηση της Αρ.μελ. 9/2015).

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πέλλας, οδός Εθν.Αντίστασης & Χατζηδημητρίου στα Γιαννιτσά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών στις 16-9-2015, ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., εφόσον ανήκουν στην κατηγορία Α1 και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τα οποία καλύπτουν τον προϋπολογισμό του έργου.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% της προυπολογιζόμενης δαπάνης, ήτοι 975,60 €. Τα Γ.Ε. και Ο.Ε. είναι 18%.

Λεπτομερής διακήρυξη, τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμός μελέτης, έντυπο οικονομικής προσφοράς και λοιπά σχετικά στοιχεία βρίσκονται στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσία του Δήμου Πέλλας (τηλ.23823 50842, αρμόδιος υπάλληλος κ. Νίκος Σπαθάς). Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας (www.dimospellas.gr).

  • Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τα συνοδευτικά έντυπα >>

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

 

Διαβάστηκε 2513 φορές