Ανοιχτός διαγωνισμός έργου "Ανάπλαση Πλατανότοπου"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γιαννιτσά, 12-10-2015
Αριθμ. Πρωτ.  48125/2015
ΕΡΓΟ: Ανάπλαση "Πλατανότοπου" με παρεμβάσεις ήπιας μορφής

ΠΡ/ΣΜΟΣ : 310.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Πέλλας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση "Πλατανότοπου" με παρεμβάσεις ήπιας μορφής», Α.Μ. 10/2015 με προϋπολογισμό 310.000,00 (με Φ.Π.Α. 23%) ΕΥΡΩ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ  με προϋπολογισμό 127.296,10 € (δαπάνη εργασιών),
β) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 67.362,24 €, (δαπάνη εργασιών ),
γ) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ , με προϋπολογισμό 50.314,85 €, (δαπάνη εργασιών ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, οδός Εθν.Αντίστασης και Χατζηδημητρίου γωνία, στα Γιαννιτσά, μέχρι την 29η  Οκτωβρίου   2015, ημέρα Πέμπτη.   
Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού μπορούν να αναζητηθούν και στη ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας (www.dimospellas.gr), εκτός από την οικονομική προσφορά που πρέπει να κατατεθεί στο διαγωνισμό η πρωτότυπη (υπογραφή και σφραγίδα της Υπηρεσίας)
 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2382350890, FAX επικοινωνίας 2382029033, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Χρυσάνθου Γεώργιος , Α/Μ. .

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, οδός Εθν.Αντίστασης και Χατζηδημητρίου γωνία, στα Γιαννιτσά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών την  3η Νοεμβρίου 2015 , ημέρα ΤΡΙΤΗ.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης με έλεγχο ομαλότητας τιμών του άρθρου 6  του Ν.3669/08.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:  
α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας    ΠΡΑΣΙΝΟΥ και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ .  
β.  Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2)  Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
3)  Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων  στην τάξη Α1 τάξης σε αναβάθμιση  για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ και Α1 και άνω τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 και άνω τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ , με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)
 Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
4)  Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (5.040,65€) και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα  ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  έξι (6) μήνες.

Το έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2015 , με κωδικό Κ.Α.30.7326.007  με το ποσό των 200.000,00€  από το  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αστική Αναζωογόνηση  2012-2015» του "Πράσινου Ταμείου" και  για το έτος  2016 με 110.000 €  από ίδιους πόρους   .
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή, την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ


Διαβάστηκε 2672 φορές