Δημοπράτηση του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Κ. Μελισσίου Δ.Πέλλας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Αρ. πρωτ.:49709/21-10-2015

Ο Δήμος Πέλλας. διακηρύττει ότι την 24η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Πέλλας θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν.3669/08, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ Δ.ΠΕΛΛΑΣ»

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) Κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 21.069,24€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) Κατηγορία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, με προϋπολογισμό 59.976,69€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 81.045,93 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 100.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Πέλλας (διεύθυνση: Eθν. Αντίστασης 1 & Χ’δημητρίου), μέχρι τις  19/11/2015.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1 και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς  Φ.Π.Α. δηλαδή 1.626,02 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Πέλλας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών και (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Οι εργολάβοι Δημοσίων Έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.

Η προθεσμία του έργου είναι εξήντα (60) ημερολογιακές μέρες.
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πέλλας στα τηλέφωνα 23823 50854 και στο Φαξ 23820 29033, αρμόδιος υπάλληλος Παπαστεργίου Κων/νος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Πέλλας

Γρηγόριος Σωτ. Στάμκος


Διαβάστηκε 2310 φορές