Ανοιχτός διαγωνισμός προμήθειας ειδών καθαριότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Γιαννιτσά 02-11-2015
Aριθ. Πρωτ. : 51126

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και Νομικών Προσώπων Δήμου Πέλλας από 01-12-2015 έως 30-11-2016.

Ο Δήμαρχος Πέλλας

διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και Νομικών Προσώπων Δήμου Πέλλας από 01-12-2015 έως 30-11-2016 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας ειδών καθαριότητας, όπως αναγράφονται στην αριθ. 15/2015 μελέτη της προμήθειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 149.207,64 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δήμου Πέλλας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 17/11/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 27/11/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, ενώσεις προμηθευτών, νομικά πρόσωπα καθώς και συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα αναφορικά με το αντικείμενο της προμήθειας είτε αυτοπροσώπως είτε δια των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 2.426,14 € δηλαδή ποσοστό 2% επί της συνολικής αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφεται αναλυτικά στην αριθ. 15/2015 μελέτη της προμήθειας και εκδίδεται υπέρ του Δήμου Πέλλας από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας (πληροφ. : Σπουρτούδη Ιωάννα, τηλ. : 23823-50851, fax : 23820-25240, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ).

Ο Δήμαρχος
Γρηγόριος Στάμκος


Διαβάστηκε 2744 φορές