Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών του Δήμου Πέλλας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πέλλας, που εδρεύει στα Γιαννιτσά και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα που αναφέρονται στον Πίνακα Β της Ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2015).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός Θέσης Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός Ατόμων
100 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8 μήνες 2
101 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB)

8 μήνες 1
102 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Grader)

8 μήνες 1
103 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Πολυμηχάνημα RAM)

8 μήνες 1

Οι υποψήφιοι της ως άνω ειδικότητας  πρέπει να είναι ηλικίας από 18  έως  65  ετών. 

Εντοπιότητα
Για τις ανωτέρω θέσεις με κωδικό 100,101,102 και 103 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Πέλλας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ, ΕΘΝ. ΑΝΤ/ΣΗΣ-ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. Ανδρόνογλου Ε. (τηλ. επικοινωνίας: 2382350822). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. (Από 19/11/2015 έως και 2/12/2015)

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεωνΔιαγωνισμών ΦορέωνΕποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: ΣύνδεσμοιΑνεξάρτητες και άλλες αρχέςΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεωνΔιαγωνισμών ΦορέωνΕποχικού (ΣΟΧ).

Η ανακοίνωση αναλυτικά

Παράρτημα

Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3

Διαβάστηκε 3815 φορές