ΔΕΥΑΠ διακήρυξη διαγωνισμού ειδών ύδρευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης PVC συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 57.203,01€ χωρίς ΦΠΑ 23%, ή 70.359,70€ με το ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑ Πέλλας Παναγιωτάκη 13, Γιαννιτσά 58100, την 30-03-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 9:00 π.μ. λήξης των προσφορών 10:00 π.μ

Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή ποσού 1.144,06€, διάρκειας 150 ημερών.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή μη επαρκούς προσέλευσης ενδιαφερομένων κατά την κρίση της επιτροπής, η διαδικασία θα επαναληφθεί την Τρίτη 05-04-2016 και ώρα έναρξης 9:00π.μ με ώρα λήξης 10:00π.μ στα Γιαννιτσά στα γραφεία της επιχείρησης Παναγιωτάκη 13.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ. τηλέφωνο 23820-56019-14.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

Διαβάστηκε 2179 φορές