ΔΕΥΑΠ διακήρυξη διαγωνισμού αδρανών υλικών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά ομάδα για την προμήθεια αδρανών υλικών συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 53.751,00€ με το ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑ Πέλλας Παναγιωτάκη 13, Γιαννιτσά 58100, την 29-03-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 9:00 π.μ με ώρα λήξης 10:00π.μ.

Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης ,μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή ποσού 249,00€ για την ΟΜΑΔΑ Α, και 625,00€ για την ΟΜΑΔΑ Β των υλικών, διάρκειας 150 ημερών.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή μη επαρκούς προσέλευσης ενδιαφερομένων κατά την κρίση της επιτροπής, η διαδικασία θα επαναληφθεί την Δευτέρα 4-4-2016 και ώρα έναρξης 9:00π.μ με ώρα λήξης 10:00π.μ στα Γιαννιτσά στα γραφεία της επιχείρησης Παναγιωτάκη 13.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ. τηλέφωνο 23820-56019-20.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

Διαβάστηκε 2409 φορές