Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός Προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Aριθ. Πρωτ. : 16808
Γιαννιτσά 17-05-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2016

Ο Δήμαρχος Πέλλας


διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2016, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. συνολικά για όλα τα είδη και τις ποσότητες της προμήθειας, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην αριθ. 03/2016 μελέτη της προμήθειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 69.999,73 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου Πέλλας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 15/06/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 21/06/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 1.138,21 € δηλαδή ποσοστό 2% επί της συνολικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας όπως περιγράφεται αναλυτικά στην αριθ. 3/2016 μελέτη της προμήθειας και εκδίδεται υπέρ του Δήμου Πέλλας από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις προμηθευτών που δραστηριοποιούνται νόμιμα στο αντικείμενο της προμήθειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας (Πληροφ. : Σπουρτούδη Ιωάννα, τηλ. : 23823-50851, fax : 23820-25240, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ) καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας (http://www.giannitsa.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 1985 φορές