Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ              
Γιαννιτσά, 19 Ιουλίου 2016
Aριθ. Πρωτ.: 27834

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των νομικών του προσώπων για το χρονικό διάστημα από 1-9-2016 μέχρι 31-12-2018

Ο Δήμαρχος Πέλλας

διακηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των νομικών του προσώπων για το χρονικό διάστημα από 1-9-2016 μέχρι 31-12-2018, με κριτήριο κατακύρωσης συνολικά τη χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για όλα τα είδη και τις ποσότητες της κάθε ομάδας ξεχωριστά, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην αριθ. 4/2016 μελέτη της προμήθειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.929.747,88 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και ανταποδοτικά έσοδα των αναθετόντων φορέων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 05/09/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/09/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του Δήμου Πέλλας, ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. του ενδεικτικού προϋπολογισμού των ειδών της υποβληθείσης προσφοράς, ανάλογα με το σύνολο των ομάδων για τις οποίες θα κατατεθεί προσφορά σύμφωνα με την αριθ. 4/2016 μελέτη της προμήθειας και εκδίδεται από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές που δραστηριοποιούνται νόμιμα στο αντικείμενο της προμήθειας.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού έχει υποβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας (http://www.giannitsa.gr) καθώς επίσης και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας (πληροφ.: Εμμανουηλίδης Λάμπης, τηλ.: 23823-50833, fax: 23820-25240, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 2068 φορές