Διαγωνισμός για τη σίτιση μαθητών του μουσικού σχολείου Γιαννιτσών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Γιαννιτσά, 5 Οκτωβρίου 2016
Aριθ. Πρωτ. : 40827

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

πρόχειρου διαγωνισμού για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2016-2017

Ο Δήμαρχος Πέλλας

διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2016-2017 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. για μία μερίδα γεύματος σύμφωνα με εβδομαδιαίο πρόγραμμα (μενού), το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά από τη διεύθυνση του σχολείου, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην αριθ. 5/2016 μελέτη της προμήθειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 73.823,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ειδικές πιστώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 με ώρα λήξης υποβολής προσφορών την 11:00 π.μ. στα Γιαννιτσά, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πέλλας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή μη επαρκούς προσέλευσης ενδιαφερομένων κατά την κρίση της επιτροπής, η διαδικασία θα επαναληφθεί την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016  και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους της διακήρυξης

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, ενώσεις προμηθευτών, νομικά πρόσωπα καθώς και συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα στο αντικείμενο του άρθρου 52 της αριθ. Α1β/8577/83 (Φ.Ε.Κ. 526/τ.Β’/8-9-1983) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα, είτε αυτοπροσώπως είτε δια των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 1.190,70 € δηλαδή ποσοστό 2% επί της συνολικής αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφεται αναλυτικά στην αριθ. 6/2016 μελέτη της προμήθειας και εκδίδεται υπέρ του Δήμου Πέλλας από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας (πληροφ.: Εμμανουηλίδης Λάμπης, τηλ.:23823-50833, fax:23820-25240, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ) και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimospellas.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ


Διαβάστηκε 1990 φορές