Πρόχειρος διαγωνισμός για "Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγ.Παρασκευής"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αρ. Μελέτης 2/2016                                                          
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
ΕΡΓΟ :Κατασκευή  τάφων στα κοιμητήρια  Αγ. Παρασκευής  (ΟΤ 3).
ΠΡ/ΣΜΟΣ: 60.487,80€ με ΦΠΑ
ΑΠ: 46216/3-11-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Πέλλας, προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΤ 3)», Α.Μ. 2/2016, με προϋπολογισμό 60.487,80 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 24%) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 και 1178 του Ν.4412/16 .

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό 47.943,83 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών + ΓΕ&ΟΕ + απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Τεχνική περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο, Οικονομική προσφορά, κ.λ.π) από την έδρα της τεχνικής υπηρεσίας, οδός Εθν.Αντίστασης και Χατζηδημητρίου γωνία, στα Γιαννιτσά, μέχρι την 28η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα.   

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού μπορούν να αναζητηθούν και στη ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας (www.dimospellas.gr) .
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2382350890, FAX επικοινωνίας 2382029033, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Χρυσάνθου Γεώργιος, Α/Μ.  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, οδός  Εθν.Αντίστασης και Χατζηδημητρίου γωνία, στα Γιαννιτσά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών την 29η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  του άρθρου 125 του Ν.4412/16.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος, θα επαναληφθεί την επόμενη Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις :  
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.  
β. Εγγεγραμμένες στο Νομαρχιακό Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, εφ΄όσον πληρούν το όριο και ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία έργων.
    
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής (άρθρο 70, παρ.1α του Ν.4412/16).
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες (άρθρο 978, παρ.3 του Ν.4412/16)

Οι διαγωνιζόμενοι για τη συμμετοχή τους υποβάλλουν :
1) ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ως προκαταρτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν Δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω φορέας πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 789, παρ.2 του Ν.4412/16 ήτοι :
α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77,
γ) κατά περίπτωση , τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί με το άρθρο 84
2) τα απαιτούμενα από το άρθρο 93, παρ.β :
α) αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου,
β) παραστατικό εκπροσώπησης , αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ένας μήνας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016, με κωδικό Κ.Α.02.45.7326.003 με το ποσό των 60.487,80€ , χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 278, παρ.34-37 του Ν.2166/93 (ΦΕΚ 137  Α΄ / 24-8-93), καθώς και της κράτησης 0,10% υπέρ των λειτουργικών εξόδων της Ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4013/2011.

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή, την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 2085 φορές